Petero Nkurunziza yongeye kwibutsa abarundi ko bakwiye kwiyamiriza abo bose bashaka gusubiza Uburundi mu bukoroni

0

IJAMBO RISHIKIRIJWE N’UMUKURU W’IGIHUGU MU KWIGINA UMUSI WAHARIWE AMAKOMINE

1. Tubanje gushimira Imana Mushoboravyose yadushikanye aya mango, aho turamutse duhimbaza umusi mukuru wahariwe Amakomine mu gihugu cacu. Nihabwe icubahiro kirengeye vyose, natwe twese ituronse ingoga n’ishaka bikwiye ngo duteze imbere amakomine yacu, nkuko twavyiyemeje.

2. Muravyibuka, igihe twahimbaza isabukuru y’imyaka 50 yari irangiye igihugu cacu kironse intahe y’ukwikukira, ni ho twibutsa Abarundi n’abanyamahanga baba mu Burundi yuko ukwikukira gutegerezwa gukomera no gushigikirwa, ivyo bikabonekera mu bikorwa vyiza biteza imbere UBURUNDI BWACU.

3. Ico gihe Twaciye dushinga mbere yuko kuva uwo musi twokwama tugira umusi mukuru wahariwe Amakomine mu gihugu cose uko umwaka utashe, tugashimangira iyo ntahe twaronse bituruhije.
Turipfurije rero umusi mukuru mwiza w’amakomine Abarundi bose.

4. Kuri uno musi rero, abavuka-komine bose mwahamagariwe guhurira hamwe, ngo muramukanye amahoro, mwiginane, musangire agahiye, mwongere mwihwereze hamwe aho ibikorwa vy’iterambere rya Komine yanyu bigeze.

5. Nkako, nkuko Tudahengeshanya kubivuga, abenegihugu ni mwebwe iterambere rikomokako rikongera rikabagarukako, ku rwego urwo ari rwo rwose. Uko ni kwo kwikukira nyakuri, ari na co gituma icivugo ngenderwako c’uno musi kivuga kiti : « URUNANI N’URUKUNDO MU BAVUKAKOMINE, NI YO NZIRA IRASHE IDUSHIKANA KW’ITERAMBERE RIRAMA NO GUKUNDA IGIHUGU CACU. »

6. Duhimbaje uyu musi mukuru mu gihe mu gihugu cose hatunganijwe ibikorwa n’inyigisho zo gukunda igihugu ku rwaruka, ururi mu mashule n’urutiga, muri iki gihe c’ici. Tubasavye kurushigikira no kuruhimiriza.

petero

7. Uyu musi mukuru w’amakomine turiko turahimbaza muri kano kanya, washinzwe mu ntumbero nyamukuru zitanu :

Ubwa mbere : gukomeza no kubungabunga intahe y’ukwikukira kw’igihugu cacu n’ukwikukira kwacu nyene.

Ubwa kabiri : Kuronsa akaryo abavuka-komine n’ababa muri iyo komine ngo bace irya n’ino ibibazo vyerekeye iterambere rya komine n’inyishu zapfunditswe, maze abarongoye abandi bagashikiriza ivyarangutse n’ibitashoboye kuranguka muri rusangi.

Ubwa gatatu : Gutsimbataza ingendo nziza y’intwaro ibereye, aho abatowe mu nzego, izo ari zo zose, babwirizwa gushikiriza ababatoye, ari bo benigihugu, aho bagejeje igikorwa co kubaja imbere mw’iterambere twese twipfuza , haba mu bijanye n’intwaro, ubutunzi, imibano , n’ibindi.

Indongozi ziraheza zigashikiriza imigambi mishasha yapfunditswe, abari aho bose bagakengurukira icese abarushije abandi kwitanga mu gikorwa co guteza imbere Komine.

Ubwa kane : Gukomeza umuco mwiza wamye uranga Abarundi, ubasaba gukunda i wabo no kuhateza imbere, urwaruka narwo rugakeburirwa gukunda ibikorwa no kwitangira igihugu carwibarutse.

Ubwa gatanu : kwiginana no kwunga ubumwe hagati y’abavukakomine n’abayiranguriramwo imirimo yabo ya misi yose, bose bakagira urunani rw’intamenwa mu guharanira amahoro, iterambere, ubutungane , ukwishira n’ukwizana kw’igihugu cacu.

« URUNANI N’URUKUNDO MU BAVUKAKOMINE, NI YO NZIRA IRASHE IDUSHIKANA KW’ITERAMBERE RIRAMA NO GUKUNDA IGIHUGU CACU.

8. Harageze yuko Abarundi duhindura ingendo, tukabandanya dukingira imico n’imigenzo myiza vyamye biranga ba sokuru, ariko kandi, tugakosora utu na turiya tutakijanye n’ibihe tugezemwo. Akarorero Twotanga ni nka kamwe katumye igihugu cacu kizingama, kubera abavuga ngo uwukize akira isuka, ngo uwukize akira i wabo.

9. Muri aka kanya turiko turahimbaza umusi mukuru w’amakomine turabararitse mwese ngo muzirikane yuko uwukize akiza iwabo, agakiza abiwe n’Abenegihugu ; ariko mwibuke kandi ko tubiri tuvurana ubupfu, na kare ngo ibigiye inama navyo bikagira Imana.

10. Umugani ngo inyakamwe inyaga imwe, ntiwariko urarikira Abasokuru kugira igitero mu gihe bagiye kwiba. Ihi bambe we ! Uwo mwibutsa usigura yuko ukuja hamwe vyongereza inkomezi abagiye ku gikorwa, ivyo na vyo bikaba vyiserura ku musi w’ikibiri, aho umusozi wose warimwa umusi umwe canke ibiri gusa.

11. Nkuko ibwirizwa Shingiro ribiduhamagarira mu ngingo ya ryo ya 74, Umurundi wese ategerezwa gukora kugira twubake igihugu cacu twongere tugiteze imbere. Turahimbawe n’uko Abarundi benshi bari ku kivi, na cane cane ukuntu bitaho ibikorwa rusangi. Ivyo navyo bikaba vyatumye iterambere rusangi ryiyongera mu mwanya muto cane ugereranije n’aho twavuye. Nkuko twabishikirije kandi bigaragara, kuva umugambi w’ibikorwa rusangi utanguye kuja mu ngiro, ibintu vyinshi biva mu maboko yacu, kandi iterambere riragaragara mu makomine yose.

Peter

12. Nidutegere ko mu budasa bwacu, duhamagariwe kwuzuzanya. Abavukakomine duhaguruke dushire hamwe uburyo n’inguvu zacu, twubake amashure ku mitumba, amashure yisumbuye, amashure y’imyuga, amavuriro, amakaminuza, ama biro y’indongozi mu ntara, mu ma komine no ku mitumba, inzu z’amanama, ibibuga vyo kwinonora, amasoko, amasengero, ibigwati, amazi ya za rusengo, kubakira abatishoboye, n’ibindi.

13. Ivyo vyose abenegihugu basigaye bavyiyubakira ubwabo ahatari hake, ku buryo hari bimwe vyubatswe mu myaka 45 vyagwijwe na 4 canke 5 mu vyo twari dufise mu myaka umunani gusa.

14. Turabararitse ngo murushirize kwiyumvamwo igihugu cacu, mwiteho iterambere ryaco, abakivukamwo n’abagisavyemwo indaro, maze mushigikire ico cose kizanira ineza abenegihugu.

15. Turabasavye rero dushimitse ngo ubuzima bwa komine yanyu mubufate nka nkama, ntihagire uwikumira ngo yigire sindabibazwa yitwaje aho akora, imyaka, ubwoko, idini, umugambwe canke ibindi. Umwe wese natange ico ashoboye, Leta nayo izoheza ibunganire mu vyo mudashoboye.

16. Ku bitwerekeye, Leta Turongoye ntizodohoka ku ngendo nziza y’uko hama hariko haramenyeshwa ibiriko birarangurwa ku nzego zose. Umwe wese amenye ko ategerezwa kumenyesha uko ibintu biriko birarangurwa, maze ivyashitsweko bironke amanota, gutyo dukundishe kandi dukunde ibikorwa n’igihugu cacu.

17. Imbere yo kurangiza rino jambo, Twashaka gukeza no kwibutsa indongozi za Komine duheruka kwitorera ngo zame na ntaryo ziri imbere mu rugamba rwo kwubaka komine irangwa mwo amahoro n’umutekano, Komine igendera koko intahe y’ukwikukira, igashigikira ingingo n’ijambo ; Komine iharanira ubutungane kuri bose, Komine iharanira iterambere rya bose , Komine ifise izina mu ntara, mu gihugu cacu c’Uburundi, mu makungu, na cane cane imbere y’Imana yayiremye.

18. Turabararikiye kandi gukomeza ya makomite y’umutekano ahurikiwemwo na bose, tukama tuzitira tutaronerwa. Aho ayo makomite atifashe neza, yikebuke, abagoyagoya basubirizwe mu gihe bikenewe.

19. Muri ivyo vyose uruhara rw’izindi nzego ziherutse gutorwa nk’Umukuru w’Igihugu na Leta yiwe, Abashingamateka, Abakenguzamateka, eka na twebwe twese hamwe, ni ugukura amaboko mu mpuzu, tukanarushiriza uko vyahora gukomeza urukundo hagati y’abarundi, no kugira urunani mu gushigikira inzego zitorewe n’abenegihugu, maze amakomine yose asagwe n’urweze, ubumwe, amahoro, umutekano, ubutungane n’iterambere rirama.

20. Twiyame kandi twiyamirize abo bose bashaka kudusubiza mu bukoroni no kutunyaga intahe yo kwikukira twatsindiye bitoroshe.

21. Dusozereye dusubira gushimira abateguye uno musi mukuru, tukipfuriza abarundi bose umusi mukuru mwiza w’amakomine.

IMANA IHEZAGIRE UBURUNDI N’ABARUNDI,
MURAKOZE