Petero Nkurunziza : Dushire imbere ibikorwa, tubungabunge intahe y’ukwikukira”.

0

peter

Barundi, Barundikazi,
Ncuti z’uburundi,

1. Tubanje gushimira Imana Mushoboravyose yadushikanye kuri uyu musi, aho turamutse duhimbaza imyaka 53 tumaze igihugu cacu kironse intahe y’ukwikukira. Nihabwe icubahiro kandi yame iduha ishaka n’ingoga vyo kuyikomeza.

2. Hari kw’igenekerezo rya mbere Mukakaro umwaka w’1962, aho ibendera rya bakavamahanga ryamanuka, iry’Uburundi rikaduga, ururirimbo ruhayagiza Uburundi bwacu rugasamirana, Abarundi bo mu mihingo yose y’igihugu baratamba baratarika, akanyamuneza gasaga Abarundi mu gihugu cose.

3. Ni umusi rero uhambaye mu buzima bw’igihugu cacu, utwibutsa aho Abarundi bahimbaza icese ubwa mbere intahe y’ukwikukira bari bamaze imyaka barondera, barongowe n’Umuganwa atari umugani, Ludoviko Rwagasore, yahavuye aba incungu y’ukwikukira kw’igihugu cacu.

4. Ni umusi uhambaye kandi kuko Abarundi twari twisubije intahe n’ijambo mu makungu, dushobora kwitunganiriza ivy’igihugu cacu kandi ari twebwe tukiramutswa. Twari twikuyeko akagaye, agacinyizo, kunyonyezwa no gutotezwa n’intwaro z’igikoroni z’abadagi n’ababirigi vyamaze imyaka 66.

5. Turipfurije rero umusi mukuru mwiza Abarundi bose baba mu gihugu canke mu mahanga, tutibagiye abagenzi b’Uburundi aho baherereye hose. Ariko tuyihimbaze tuzirikana ingene twayironse bitoroshe, duce twigira inama yo kuyiteramira no kuyitsimbatarisha ibikorwa.

6. Mu guhimbaza uyu musi mukuru, icivugo kikaba ari :”Dushire imbere ibikorwa, tubungabunge intahe y’ukwikukira”.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi,

7. Kuri uyu musi turamutse duhimbaza intahe y’ukwikukira, twagira tubanze tubacire ku mayange ingene twayironse bitoroshe.

– Mu mwaka w’1896, Abadagi barashitse mu Burundi, bashinga ibirindiro vya gisirikare i Bujumbura.
Abarundi baragerageje kunana ariko barateba bararushwa. Mu mwaka w’1903, haca haterwa igikumu ku masezerano y’ i Kiganda, umwami Mwezi Gisabo aremerana ko Uburundi buronse uburongozi bushasha bw’Abadagi, aracibwa n’amande (ihadabu) atari make, intwaro ya gikoroni iba iratanguye.

– Mu mwaka w’1916, Abadagi baragiye haca haza ababirigi. Ku bijanye n’intwaro, ntacari gihindutse, kuko Uburundi bwari bugumye burongowe na ba kavamahanga.

8. Muri iyo ntwaro ya ba kavamahanga, agakengegwe, ukutagira ijambo mu gihugu cawe, ihonyangwa ry’agateka vyaba izuba riva, atacamira ; gucurwa bufuni na buhoro, abavyeyi bagakubitwa ibimoko baryamye hasi imbere y’abana babo, barira atawe bayaha, isahurwa ry’ubutunzi bw’igihugu babona, n’ibindi bikorwa bibabaje, vyatumye Abarundi isinzi batangura urugamba rwo guharanira intahe y’ukwikukira. Ntitwokwibagira imbuto y’umugera mubi w’amacakubiri y’ubwoko no gucanishamwo abarundi, vyabibwe n’abakoloni b’ababiligi mu Burundi mu nyuma yazanye ubwicanyi n’indyane z’amoko mu Burundi.

9. Ntivyari vyoroshe, ariko “ibanga ribangirwa ingata”. Abarundi benshi, barongowe n’umuganwa Ludoviko Rwagasore bararwanye urwo rugamba, baratsinda amatora yo ku wa 18 Nyakanga 1961, bitorera ukwikukira kudatevye kw’Uburundi.

10. Ivyo vyose Rwagasore akaba yabishitseko kuko yabona kure, umugambi wiwe ukaba wari uko Abarundi bokwiganzura ba kavamahanga, bakaja hamwe, bagashira inguvu hamwe, bakaja inama n’ingingo kugira bashobore gushika ku vyo bipfuza bari mu mahoro n’umutekano, no mu ntwaro ya demokarasi y’abanyagihugu.

11. Ata n’ukwezi guheze, ku wa 13 Gitugutu 1961, Rwagasore yaciye agandagurwa. Abana biwe babiri b’imicuko, hamwe n’umutambukanyi wiwe nabo nyene barishwe, mugabo gushika n’ubu, urwo rupfu rwabo ruracarimwo igipfungu. Ariko Uburundi bwarashikirijwe intahe y’ukwikukira ku wa 1 Mukakaro 1962. Ukuri kubijanye n’igandagurwa ry’umuganwa Ludoviko Rwagasore n’umuryango wiwe tuvyiteze muri wa murwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira (CVR) : Haciwe umutwe ukwikukira kw’Uburundi.

12. Intahe y’ukwikukira ntiyari iyo kwirukana ba kavamahanga, yari iyo gusubiza Abarundi iteka, bakishira bakizana mu gihugu c’abo, bakagira ijambo, bagasubizwa uburenganzira bwo kwitunganiriza ivy’igihugu, bagashobora kwitorera indongozi biciye mu matora, bari mu mutekano, ata gahato. N’intwaro ya demokarasi itsimbatazwa n’amatora. Ngaha rero twomenya ko hari abarundi bamwe bamwe baterekwa, batanumva intahe y’ukwikukira, bipfuza ko abakoroni bobandanya bapfukamye mu nda abarundi.

13. Ivyashikiye Abarundi tumaze kuronka intahe y’ukwikukira birababaje cane. Amacakubiri y’amoko n’ay’intara, indyane mu banyepolitike n’ubwicanyi butagira izina vyaciye biza biraba vyisubiriza mu myaka y’1965, 1969, 1972, 1988, 1991, abantu basigara bibaza, bamwe bati : « Ubwo hari bwagere ko Uburundi bwikukira ? », abandi ngo : « Mbega uburongozi buje guhindura intwaro ya bakavamahanga canke kuyisubirira ? ». Haca haduka ugukurana ku butegetsi hakoreshejwe igikenye, intwaro za ryogora duhure, ahanini zubakiye kw’ikumira, ivangura, ikinyoma, akarenganyo n’ibindi.

14. Muri izo ngorane zose, Imana yagumye hafi y’Abarundi. Mu 1992, Abarundi twarashoboye kwerekana ko twikukiye, twitorera Ibwirizwa Shingiro duhejeje no kwiyemereza amasezerano y’ubumwe mu 1991.
Mu 1993, turishingira inzego n’abazirongora biciye mu matora. Ico cari kibaye ikimenyetso gikomeye ko ya ntahe y’ukwikukira itagiye akagirire, inyuma y’imyaka 30 tujuragirika mu maganya n’amarira.

15. Budakeye na kabiri, ku wa 21 Gitugutu 1993, Umukuru w’igihugu, Nyenicubahiro Melikiyori Ndadaye yari yitorewe n’abenegihugu aragandagurwa bunyamaswa, indyane z’amoko ziba ndanse, intambara irasutama, inganda zirasasikwa, amaganya n’amarira vyuzura igihugu cose, tuba dusubijwe mw’ihumbi n’abamenyereye intwaro z’ivyaduka n’igikenye.

16. Abari bahejeje gusenyura inzego zari zatowe n’abenegihugu, bafadikanije n’abari batsinzwe amatora, baciye bemeza kuja mu biganiro n’abari bahejeje gutsinda amatora, bashika ku masezerano avuguruza ivyavuye mu matora kandi asubirira Ibwirizwa Shingiro ryari ryishiriweho n’abenegihugu, ivyo vyiswe Kigobe na Kajaga maze bizana indwano n’akajagari birenza imyaka 10.

17. Twarikubise agashi, amakungu aradufasha, haca haba amasezerano y’amahoro y’i Arusha mu mwaka w’2000 n’ayo guhagarika intambara burundu mu mwaka w’2003, yose akaba yashize imbere intwaro ya demokarasi, ishingiye ku kubahiriza iry’abenegihugu baba bapfunditse no gushinga inzego nshingantwaro, n’ukuvuga Leta, Inama Nshingamateka, Inama Nkenguzamateka, Ubutungane, Igisirikare, Igipolisi, n’Igendereza, ni ukuvuga inzego zihurikiyemwo abarundi bose mu butandukane bwabo.

18. Agahengwe kagiye kuboneka neza na neza inyuma y’amatora yabaye mu mwaka w’2005.

Intambwe dushitseko uno musi mu bumwe, amahoro n’umutekano, eka no mu bindi bisata vy’igihugu ikaba ishimishije kandi itari agaseseshwarumuri, naho ata vyera ngo de ! Ni nabwo bwa mbere mu Burundi habonetse inzego zitorewe n’abanyagihugu zirangiza ikiringo zatorewe zigasubirizwa n’izindi zitowe nabo nyene inyuma y’imyaka irenga 40 turonse intahe yo kwikukira.

19. Mu mwaka w’2007, twaciye dutangura kuja gufasha kugarukana umutekano aho uba wahungabanye mu bindi bihugu, bukaba bwabaye ubwa mbere kuva Uburundi bubayeho. Tukaba turi muri Somaliya, Sudani, Hayiti, Côte d’Ivoire, Repubulika Centrafricaine, n’ahandi.
Aha mbere twobamenyesha ko Uburundi ari co gihugu kiza kw’isonga ry’ibihugu vya Afrika bitanga abajejwe umutekano benshi baja gufasha kugarukana umutekano mu bindi bihugu.

20. Turahojeje abarundi, na cane cane imiryango y’abasirikare bamaze gusiga ubuzima mu bitero bigirwa n’intagondwa mu bihugu twagiye gufasha kugarukana amahoro n’umutekano, na cane cane muri Somaliya. Twashaka dusubire kumenyesha ko ubwo bugizi bwa nabi butaduca intege, ko Uburundi butazohesha kwifadikanya n’amakungu mu kurwanya ibikorwa bigayitse vy’iterabwoba, haba muri Somaliya canke ahandi. Vyongeye, ni ngombwa yuko inzego ziserukira abanegihugu zizova muri ano matora, n’abo vyega bose, boja hamwe bakarimbura, baravye ingaruka, nimba ico gikorwa c’iteka cobandanya.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi

21. Iyo turiko turahimbaza umusi mukuru w’ukwikukira kw’igihugu cacu, kaba ari akaryo ko gusubira kwibuka, gushimira no gushimagiza abazwi n’abatazwi, bafashije Umuganwa Ludoviko Rwagasore muri urwo rugamba.

22. Kaba ari akaryo kandi ko gushimira n’abo bose bazize ivyiyumviro vya demokarasi, no gutera intege abo bose badahengeshanya gushigikira intahe y’ukwikukira na demokarasi.

23. Turahaye icubahiro rero abo bakenyezi n’abagabo ku vyiza bagiriye Uburundi, bakadusigira iragi ryiza ari naryo tugenderako mu gukingira no mu gukomeza intahe y’ukwikukira kw’igihugu cacu.

24. Turashimiye Abarundi bose bashira imbere urukundo rw’igihugu, ubumwe, ibikorwa n’iterambere, kuko ari iragi rya Rwagasore kandi bishigikira intahe y’ukwikukira.

25. Turashimiye inzego z’umutekano zama ziri maso, kugira Abarundi babandanye baba mu mahoro kandi bumva ko bikukiye koko, bazi ko barara bakaramuka, barima bakimbura ata nkomanzi.

26. Ko rero twikukiye, nidukanure tubone, tubwirwe twumve, ntitube ba sindabibazwa, turwanirize hamwe aboshaka kuvuguruza abenegihugu, twubake Uburundi bwacu bugendere ku mategeko, ni ko gutera iteka abiguze intahe yo kwikukira.

27. Ariko ntitwibagire ko Imana iza imbere ya vyose, na Rwagasore yayishira imbere ya vyose kandi tukayisanga mu civugo c’Uburundi muri kirya gihe c’ukwikukira : « Imana, Umwami, Uburundi ». No mu ruririmbo ruhayagiza igihugu cacu, Imana iragarukamwo : « …Imana yakuduhaye ikudutungire… », bivuga ko Imana yaduhaye igihugu c’Uburundi itatugishije inama, nta n’umunyamahanga yagishijwe inama mu gihe Imana yarema Uburundi ikatwita Abarundi. Imana yaradukunze iduha Igihugu ciza : ibiyaga, imisozi, imvura, amazi, ubutare, izuba, akayaga, ibidukikije, n’isi ndimwa yimbuka. Nta murundi n’umwe canke umunyamahanga yoshobora kubiriha canke ngo abituremere.

28. Turasubiye gutera akamo Abarundi bose ngo bame bahayagiza igihugu cabo, bijukire ibikorwa, bakorere hamwe bari mu mashirahamwe, bahayagize ibikorwa bikozwe neza be n’ababikoze, bongere bamenyere kwama bitaho ivyo bajejwe no guhiganwa mu bikorwa vy’iterambere. “Dushire imbere ibikorwa, dukomeze intahe y’ukwikukira”.

Barundi, Barundikazi,Ncuti z’Uburundi,

29. Igihe twahimbaza imyaka 50 igihugu cacu kimaze cikukiye, twaraciye ku mayange ivyo twaranguye, dukuramwo icigwa ko dushize hamwe kandi dufatanye mu nda, tugashira imbere ibikorwa, dushoboye vyinshi. Iryo kandi rikaba ryari iragi rya Rwagasore.

30. Dutegerezwa rero gukora nk’abikorera tukagwiza umwimbu, tukaduza ubutunzi bw’igihugu, tukabandanya ya migambi yo kwubaka amashure, amavuriro, ibiro, ibigwati vy’iterambere, ibibuga vy’inkino, na cane cane ya migambi yo gusomesha abana ku buntu, kuvura ku buntu abana bari musi y’imyaka itanu, kwibaruka ku buntu ku bavyeyi bibarukiye mu mavuriro canke mu bitaro vya Leta, gukingira ibidukikije, n’ibindi.

31. Leta kandi izoshobora gushira mu ngiro wa mugambi wo gushigikirana uzofasha abanyagihugu bose kworoherwa mu kwivuza bari mu mashirahamwe, no gutanguza, ifadikanije n’abasanzwe bayifasha, umugambi wo guha umuryango wose amafaranga 20.000 ku kwezi mu gihe c’imyaka ibiri n’igice mu ntara zitatu kuva mu mwaka w’2016, kugira boroherwe mu kurangura ibikorwa bishobora kubabeshaho, bisigure gukomeza urukundo no gushigikirana hagati y’abavukagihugu.

32. Turashimiye abadahengeshanya kwitaba akamo kacu kugira turangure imigambi y’iterambere, dushire mu ngiro imigambi iba yateguwe na cane cane wa mugambi wo kurwanya ubukene n’uw’ingene twipfuza ko igihugu cacu coba kimeze mu 2025. Gurtyo, bakaba badufashije gutera imbere no gutsimbataza intahe y’ukwikukira, ni ukuvuga kwitwararika akahise, akubu n’akazoza k’Umurundi wese, no gukunda igihugu cacu.

33. Iterambere ry’igihugu riva ku banyagihugu rikabagarukako, ni co gituma twashinze umusi mukuru wa komine wama uhimbazwa ku musi wa gatandatu wa mbere w’ukwezi kw’umunani mu gihugu cose, kugira imvukira za komine zironke akanya ko guhura no kuyaga ivy’iterambere ry’ikomine yabo no kwinjira inyubakwa rusangi zubatswe muri uwo mwaka. “Dushire imbere ibikorwa, dukomeze intahe y’ukwikukira”. Iyo ni inzira nziza yo gukundisha abenegihugu igihugu cabo naho bavuka.

34. Twaratanguye kandi guhimbariza umusi mukuru w’ukwikukira mu makomine, kugira abenegihugu bumve ko bikukiye, bamenye akamaro ko kwikukira n’ibikomeza intahe y’ukwikukira, bongere biyibutse ibimenyetso biranga intahe y’ukwikukira, bamenye kandi n’insiguro n’inyifato bogira bari imbere yavyo. Ivyo navyo bikaba ari : Ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu, ibendera y’igihugu, amabara n’inyenyeri biri kuri ryo, n’ibindi. Tugasaba ko izo nsiguro zitokwibagirwa muri za nyigisho zo gukunda no gukundisha igihugu ziriko ziratangwa.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’uburundi,

35. Mwaraye mwitavye amatora y’abashingamateka n’abahanuzi ba komine, nkuko mubisabwa n’ibwirizwa shingiro n’itegeko rigenga amatora, kandi yagenze neza cane. Amatora ni meza kuko ari yo yadushikanye ku ntahe y’ukwikukira, iyi nayo ikadushikana kuri demokarasi, ari yo ntwaro ikomoka ku banyagihugu, aho duca dushobora kwitorera indongozi twizigiye n’imigambi twishimiye biciye mu mahiganwa ; ni inkingi y’amahoro, umutekano n’iterambere birama n’umubano mwiza mu gihugu. Ni ingendo kandi twebwe abarundi twamenyereye, kuva mu mwaka w’2005, mu w’ 2010, no muri iki gihe twinjiye mu matora y’2015.

36. Tuboneyeho akaryo rero ko gushimira abarundi bose ko twaraye dukukije isemo ya mbere mu kwitorera abashingamateka n’abahanuzi b’amakomine.

37. Ico abanyamahanga bomenya, kandi kitadutangaza, ni uko hari abarundi bamwe bamwe bamye baterekwa amatora. Si ubwa mbere tubibonye, vyaragaragaye mu myaka ya 61, 93, 2005, 2010 gushika nubu. Ariko twashaka kumenyesha ko amatora atari agahato, ko amatora ajamwo abashaka. Ntivyategerezwa kuba ingorane ngo bisamaze abarundi n’isi yose, kuko naho vyabaye uko muri iyo myaka, ntivyabujije ko amatora agenda neza. Kira noneho, ivyo ntituzi ko vyoba biba mu Burundi gusa.

38. Turashimiye cane cane inzego z’umutekano,— abapolisi n’abasirikare — ukuntu bavyifashemwo neza mu gucungera umutekano, no mu kuburizamwo ibikorwa bigayitse vyari bigamije gutoba igikorwa c’amatora, aho abagizi ba nabi batari bake bafashwe : abatera ama grenades, abaturira, abica, n’ibindi.

39. Turashimiye kandi wa murwi w’igihugu wigenga CENI, n’imirwi iwukomokako CEPI na CECI, abarorerezi baba abarundi n’abanyamahanga, abamenyeshamakuru, ku gikorwa gihambaye bariko barakora kugira amatora yose aze agende neza. Ni iteka rihambaye ku barundi, kuko ivyo vyerekana ko twaronse intahe yo kwikukira tuyikwiye.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’uburundi,

40. Turasavye wa mugwi ujejwe gukura ibirwanisho mu banyagihugu batabifitiye uruhusha kubandanya ico gikorwa, babandanye bagikorana ubukerebutsi n’ubwira bwinshi, kugira umutekano wiyongere mu gihugu cose.
Turabakeje ku ntambwe nziza bamaze gushikako kuva mu 2009, mbere tukaba turi mu ba mbere muri Africa muri ico gikorwa.

41. Imbere yo kurangiza, twashaka dukengurukire abashitsi baje kudufasha guhimbaza uyu musi mukuru, na cane cane abaserukira ibihugu vyabo aha iwacu, hamwe n’amashirahamwe mpuzamakungu. Turabasavye kudushigikira mu bikorwa vy’iterambere, gutsimbataza intahe yacu y’ukwikukira, tukabasaba kandi kutwubaha no kutwubahiriza nkuko bigirwa mu bindi bihugu. Na twebwe turasonera ukwikukira kwabo.

42. Turasubiriye rero kwipfuriza umusi mukuru mwiza mwese, muwuhimbaze mwumva ko ari mwebwe mutegerezwa gutunganya ivy’igihugu cacu, mwibuka n’icivugo c’uyu musi kivuga kiti :”

Dushire imbere ibikorwa, tubungabunge intahe y’ukwikukira”.

NIHARAMBE UKWIKUKIRA KW’UBURUNDI N’ABARUNDI,

IMANA IHEZAGIRE UBURUNDI N’ABARUNDI,
UMUSI MUKURU MWIZA N’AMATORA MEZA MWESE.

MURAKOZE.