OLUCOME ivuga iki ku biriko bituma habura igitoro mu Burundi?

0

Ubukene bw-amafaranga y-agaciro hamwe no guha isoko ryo kwinjiza igitoro mu gihugu c-uburundi  umurwizatunga umwe ngo biri mu biriko bituma haba ubukene bw-igitoro  mu gihugu. Bivurwa na Gabriel RUFYIRI arongoye ishirahamwe OLUCOME,ryiyemeje kurwanya ibiturire hamwe n-isesagurwa ry-amatunga ya Leta.IWACU English News | The voices of Burundi – Fuel shortage still unsolved,  say Bujumbura residents

Gabriel RUFYIRI agatera akamo Leta y-uburundi gufata ingingo zotuma mu gihugu hinjira amafaranga y-agaciro  menshi. Aha agasigura ko Leta yoteza imbere ibiterwa njabukamazi ,igisata c-ubutare hamwe rero no gukora ibishoboka vyose abazana imitahe bakaza mu Burundi ari benshi.

Tubamenyeshe ko igitoro kimaze imisi cabuze cane mu mihingo itandukanye y-igihugu c-uburundi bigatuma ubuzima bumwe bumwe bw-igihugu bugenda nabi. Aha twovuga nko mu gisata co kwiyunguruza aho ibiciro vyaciye biduga cane hamwe n-ibidandazwa vyankenerwa  vyaduze na vyone mu masoko bicururizwamwo.