‘Ntibatahura n’impamvu twahunze’, niko impunzi zihunguka mu Burundi zivuga.

0

Mu gihe hariko hibonekeza cane ihunguka ry’impunzi z’Abarundi muri ino misi, Ishirahmwe International Refugees Rights(IRRI) ryarakoze amatohoza uko izo mpunzi zakirwa zishitse mu gihugu c’Uburundi.

Uko IRRI ishira ahabona n’uko impunzi zihunguka ziva mu Rwanda canke Tanzania zisanga zitisanze kandi zidafatwa nk’uko agateka k’abahungutse kavuga.

Ntibatahura n’igituma twahunze…biratugora gusubira gutangura ubuzima…nta n’imfungurwa dufise dufungurira umuryango, abo dusanze mu Burundi nabo usanga ataco bimariye...”, niko uwahungutse umwe yabwiye IRRI.

Naho HCR ifasha abahungutse mu kubaha utwa nkenerwa tubamaza na kabiri, IRRI yasanze abo bahungutse bategerezwa kubaho basaba ababanyi babo kugira bashobore kugaburira imiryango yabo na rirya baba batararima.

IRRI ikameneysha ko naho impunzi ziriko zihunguka muri iki gihe kubera bitumwa n’uko kandi no mu makammbi babayemwo batoroherezwa, biragarara ko impunzi nyinshi ziuhunguka zishobora gusubira guhunga mu gihe himirije amatora mu mwaka uza wa 2020.

HCR, Burundi na Tanzania bariko bakorera hamwe kugira impunzi z’abarundi zihungurwe. Tanzania ikibitse impunzi nyishi z’Abarundi iheruka gukurira inkoni ku gishitsi ko zitegerezwa guhunguka.

Ariko rero impunzi zimwe zimwe ziracafise amakenga ku mutekano wo mu Burundi, bamwe bakabona ko mbere bazohitamwo guhunguka inyuma y’amatora ya 2020.