Nta terambere rishoboka abanyagihugu batagiye hamwe ngo basahirizanye.

0
Mu myaka itanu iheze, leta yari irongowe n’umuhisi Petero NKURUNZIZA yarashizeho koperative SANGWE aho vyari bitegekanijwe ko izoba ku mitumba yose igize igihugu, kandi ikajamwo abanyagihugu bose atawuvuyemwo hatisunzwe ibi canke biriya.
Ubiravye ubu koperative zarashinzwe mbere zimwe zimwe zaramaze kuronswa ingurane na leta ariko haribonekeje benshi batashoboye kuzijamwo bavuga ko ari izabanywanyi b’umugambwe uri kubutegetsi nubwo abarongoye uwo mugambwe bo atariko babisigura.
Uyumusi tubashukiriza ibiriko birarangurwa n’imwe mu ma koperative yo mu ntara ya Kirundo.
Muri komine Ntega , muri koperative Sangwe Buringanire barigana ivy’iyo koperative uko vyifashe?
Jean Niyonzima arongoye iyo koperative, agira ati: “Koperative yacu igizwe n’abanywanyi 434 (ab’igitsina gore ni 300). Umwe wese yaterereye umutahe wa 10.000Fbu kugira yinjire nubwo, bataraheza kuyariha bose. Ariko mu yabonetse twayakoresheje mu bikorwa vyo kugira koperative yemerwe, ayandi tuyaguramwo ibitungwa, turanakotesha aho kurima tugura imbuto n’ifumbire. Umugambi wa leta wo gutanga ingurane mu makoperative ya Sangwe yo ku mitumba wagiye kuza duca twagura indimiro twongera tugira amararo y’ibitungwa”
 Twaciye twagura umugambi wo kworora impene n’ingurube hamwe no kurima umuceri, ibiharage n’ibigori. Twatanguye dufata umuriyoni tugura impene 30. Ubu tugeze ku mpene 99. Twaranaguze ingurube 4 ziciye 270 000Fbu Ubu tugeze ku ngurube 10. Twarakose itongo ry’umuriyoni 1, ringana na Hegitari 5, duteramwo umuceri n’ibiharage. Hama kandi twaraguranye abanyagihugu itoni 6 z’ibiharage ziciye 6 000 000Fbu.”
 Rero mu vyo twakoze, ivyo kuriha iyo ngurane biriho kandi nta kibazo kinini vyodutera. Ariko dusaba umwanya wo kuyariha kugira tube turabandanya twiteza imbere mu ri koperative”
Aho iwanyu vyarakunze ko mwinjira mwizo koperative, canke bamwe barinjijwe abandi barakumirwa?