Ni ryari ‘reta mvyeyi na nkozi’ izogarukira amabarabara ashaje?

0

Mu migambi reta nshahsa yiswe nkozi na mvyeyi ya Ndaysihimiye Evariste, ni gake hashizwe imbere ivyo gukora amabarabara hamwe no gusanura ayashaje.

Nk’akarorero, kuri uyu musi wa gatatu, ibarabara riri mu yakoreshwa cane mu Burundi ariryo Bujumbura Gitega rica i Bugarama ryacitsemwo kubiri ku buryo abakoresha iryo barabaraba bariheba burundu guhera uyu musi.

Nk’uko biboneka ku mafoto, iryo barabara abikaboneka ko ritazosubira gukoreshwa ridakozwe kugira ngo risubire gufatanywa.

Reta ya Ndayishiimiye ikaba ata kintu kinini ishira imbere mu mu bijanye no gukora amabarabara hamwe no kuyasanura.

Bamwe bamwe barabona ko naho umugambi wo gukora ibarabara usabwa ko haba imfashanyo ivuye hanze, reta ya Ndayishimiye ititaho no gusanura amabarabara yuzuyemwo ibinogo ari mu gisagara ca Bujumbura no mu zindi ntara.

Mu majambo umukuru w’igihugu yashize ahabona ariko yiyamaza yavuga ko agiye kuba umuhizi mw’iterambere ariko abihweza ibintu barabona ko ata terambere rishoboka mu gihe amabarabara amwe amwe amaze imyaka mirongo adasubiwemwo.