Menya Vyinshi Ku Bijanye N’Umupasiteri Afunzwe Azira Gutyoza Umwungere wa Katolika Pāpa.

0

Ku musi wa kabiri, umupasiteri wo mw’ishengero ry’Aba Adventiste b’Umusi w’indwi( benshi bita Abasabato), yaratyojeje Umwungere Mukuru w’ishengero Ekleziya gatolika ariwe Pāpa hamwe n’idini rya katolika ryose uko ryakabaye. Uyo mu pasiteri akaba afunzwe kuva ku mus iwa kabiri mu ntara ya Bururi.

Abajejwe umutekano hamwe n’abajejwe ubutungane baciye bamuhagarika ku musi wa kabiri itariki 10 Gitugutu 2017, maze akaba afungiwe mu gasho ko mu ntara ya Bururi. Uyo mupasiteri wo mu Basabato yitwa Didier hakizimana, yari asanzwe asengera i gatohwe ku musozi wa Mugozi mu ntara ya Bururi.

Nkuko itororakanirizo ry’amakuru ABP ryabishizwe ahabona, inyuma y’uko Didier Hakizimana(ifoto) amaze kubazwa ku vyo yagirizwa, yaciye ajanwa mu gasho k’igipolisi ubutarariye. Akaba yagirizwa kuba yarakoze icaha co gushaka guhungabanya ubwigenge mu bijanye no gusenga hamwe no gusiga iceyi idini rya Ekleziya katolika hamwe no kuri Pāpa, umwungere wa katolika.

ABP ibandanya imenyesha ko uyo mu pasiteri Didier Hakizimana yakwiragije ibitabo birimwo amasanamu y’ibikôko bibiri vyo mwishamba[ ibikoko bisanzwe bivurwa mu gitabu ca Bibiliya c’Ivyahishiwe ikigabane ca 13], igikoko kimwe kikaba gicapuye kiriko imitwe indwi aho hariko inkofero kuri iyo mitwe handitseko igitigiri 666, ikimenyetso ca Anti-Christ nkuko uyo mupasiteri avyerekana muri ivyo bitabu.

Nkuko uyo mupasiteri avyiyemerera, iyo nkofero iri ku mitwe indwi yico gikoko ni inkofero Pāpa yambaye. Ku bw’uwo mu pasiteri, ku ruhome rw’Isengero Saint Pierre de Vatican mu Butaliyano, haranditseko igitigiri 666 avuga ko ari ica Anti-Christ. Ku bwa Didier Hakizimana, amadini avuga ko ari aya gikirisu yose asenga ku musi mwa mungu yose ni ayakorana na Anti-Christ. Wewe amenyesha ko « umusi w’isabato ari ku musi wa gatandatu ».

ABP kandi ikamenyesha ko ivyo bitabu vyakwiragijwe vyakorewe mu gihugu c’Urwanda, i Muhima mu gisagara ca Kigali.