Leta y’Uburundi Ibona Ko Ivyegeranyo Vy’Abahinga Ba ONU Ku Burundi Ko Ata Kamaro Bifise.

0

Kuruyu musi wa gatatu, niho umushikiranganji w’Ubutungane, Aimée Laurentine Kanyana, yagira ico ashikirije abashingamateka ko amatohoza akorwa n’abahinga ba ONU ku Burundi ko ataco amaze kuko leta y’Uburundi iyabona ko yuzuyemwo utunenge.

Kenshi ivyo vyegeranyo vy’abahinga ba ONU biza bivuga ko agateka ka zina muntu gahonyangwa cane mu Burundi.

Aimée Laurentie Kanyana akaba yamenyesheje kandi ko kubera Uburundi bwikuye muri Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha CPI, Ubutungane bw’Uburundi burashoboye gutunganiriza abarundi bose mu buryo bushitse. Ubutungane bw’Uburundi burafise amasentare ahagije kandi haratewe intambwe ihagaije mu bijanye n’Ubutungane.

Aimée Laurentine kanyana akamenyesha ako atari amasentare mpuzamakungu ariyo yoba ayo kwizigirwa ku Burundi, kubera ko kenshi Uburundi bukunze gutahukana intsinzi muri mwene ivyo vyagirije vy’amakungu.

Ku vyerekeye igisabo c’abahinga ba ONU ko hosubira kwugururwa amatohoza y’ibanze ku Burundi akozwe na Sentare Mpuzamakungu CPI, Umushikiranganji akaba yamenyesheje ko ata canditse kivuye mu butegtesi kiragaragaza ivyerekeye iyo dossiye. Akaba amenyesha ko atayandi matohoza ku Burundi yokwugururwa mu gihe Ubutungane bw’Uburundi bwikwije, kandi ko buriko bukora.