Léonce Ngendakumana abona ko gushika n’ubu ata ‘kwikukira kurahaba…’

0

Umushingantahe Léonce Ngendakumana, uwukunze gushira ahabona ibitangenda neza mu Burundi atarya umunnwa kandi arimu batavauga rumwe na Leta y’i Bujumbura yaraye amenyesheje ko naho Uburundi n’Abarundi bavuga ko bikukiye, ivyo bitagaraga na gato muri kino gihe kubera ibiba mu Burundi.

Mu vyo yamaneysheje ejo hahise mu gihe hitezwe guhimbazwa umusi mukuru wo kwikukira kw’Uburundi, vyerekana ko uwo mu nyapolitike yihweza ibintu n’ibindi hama akabona ko ataho Uburundi burashika.

Leonce Ngendakumana, Icegera c’Umukuru w’umugambwe utavuga rumwe na leta, Sahwanya Frodebu, yamenyesheje ati: ” Intahe y’ukwikukira ntaco irashikako: Nta gitandukanya gushika ubu umukoloni wo mu gihe c’ababiligi hamwe n’umukoloni wa kino gihe. Uko ibintu vyifashe mu Burundi kwarunyutse gusumba mu gihe c’abakoloni“.

Leonce Ngendakumana amenyesha ivyo kubera iyi mpamvu we nyene yamenyesheje ati: ” Ibijanye no gukora akazi, ukuronka akazi vyose bihagaze ku kuba uri mu mugambwe uri ku butegetsi. Ubukene, ukubaho nabi, ukubura akazi bigeze Abarundi aho umwansi ashaka. Nta na kimwe mu vy’iterambere cigeze gikorwa haba mu vya politike, muvy’Ubutunzi no mu kibano”.

Ngendakuma abonako icivuga ngo “Ubumwe,ibikorwa, Amajambere” bitibonekeza kubera ko ibintu bibandanya vyifashe uko nyene kuva kera hose mu myaka yahera.