Kurondera isukari mu Burundi, guhiga uruhindu rwazimiriye mu kibira.

0

Haraciye igihe c-amezi Atari make , ikidandazwa c-isukare kihingurwa n-ishirahamwe rya Leta SOSUMO kibaye akananira abahinga mu ntara zigize uburundi. Aho ibonetse naho hakatangwa nkeyi cane k-uburyo ababa bariko bayikenera batakwirwa canke naho ukayigura amafaranga y-umurengera.SOSUMO : « Une flambée inexpliquée des prix du sucre » – Ejoheza News

Abatari bake bafise ibibazo n-amakenga kw-iryo kena ry-ikidandazwa kisanzwe kikundwa n-abarundi nka bose. Hari abahaye bibaza ko Leta yoba ibifisemwo  uruhara mw-iryo kena ko yoba iyishorera mu bindi bihugu mu ntumbero yo kurondera amahera y-agaciro asanzwe nayone ubu ari nk-umuzi w-ibuye kugira aboneke mu Burundi, Ikindi  haribazwa ico Leta y-uburundi iriko ikora kugira  itunganirize abo iserukira  kugira ibaronse ico kidandazwa, ni mugihe ishirahamwe rya Leta SOSUMO risanzwe rihingura iyo sukare rimenyesha ko ryimbura amatoni akwiye y-isukare k-uburyo ata munyagihugu w-umurundi wese yoyibura.

Hari n-abatangazwa n-ukuntu ico kidandazwa usanga kiriko kitangwa mw-ibanga kuri bamwe habanje kubamwo akamwana wa mama canke ikimenyane aho usanga hari abajejwe intwaro canke abategetsi batigera babura mu mihana yabo ico kidandazwa.

Kw-ayo makenga yose , Leta y-uburundi hamwe n-ishirahamwe risanzwe riyegukira SOSUMO basabwa ko bova mu gacerere bakumva amaborogo y-abanyagihugu bakahagurukira ico kibazo cabaye ndase mu gihugu ndetse hakanatangwa umuco ukwiye kubituma isukare iguma ibura. ˮ Kuko ntivyumvikana ukwo yoguma ibura kandi SOSUMO ivuga ko itanga mu gihugu isukare ikwiye‟, bibandanya bivurwa n-abamwe mu banyagihugu ca Bujumbura twaganiye.

Twobamenyesha ko isukare isanzwe ikundwa ndetse ikanakoreshwa cane n-abarundi mu bitandukanye aha twovuga : nko kuyikoresha  mu kwihereza akayi, ubuyi, mu gutegura ibifungurwa bimwe bimwe nk-ibitumbura, imikate,…