Kenya yafashe ingingo yo guhagarika abashingwamanza baturuka mu Burundi no mu Rwanda bakorera mw-ico gihugu.

0

Igihugu ca Kenya caraye gihagaritse abashingwamanza  baturuka mu Burundi no mu Rwanda basanzwe bakorera umwuga wabo mw-ico gihugu. Iyo ngingo igihugu ca Kenya cayifashe kubera ko abashingwamanza  baco batemerewe gukorera muri ivyo bihugu.

Iryo tegeko rikaba riraba abashingwamanza b-abarundi hamwe n-abanyarwanda bari basanzwe bakorera mu gihugu ca Kenya  babisabiwe n-abarongoye inzego z-abashingwamanza bo mu bihugu vyabo. Igihugu ca Kenya gisaba ko vyoba magiriranire  abashingwamanza b-abanyekenya  nabo bahabwe uburenganzira  bwo gukorera muri ivyo bihugu bibiri. Bamwe mu bashingwamanza b-abarundi basigura ko amategeko y-uburundi atemera ko haba umushingwanza w-umunyamahanga yinjira mu rwego rw-abashingwamanza bo mu Burundi, Ibidakorwa ukwo mu bindi bihugu vyo mu muryango wa afrika yo mu buseruko.

Kubw-urwego rw-abashingwamanza bo muri Kenya,  ukwo kutoroherezanya hagati y-ibihugu  ni ihonyanga ry-amategeko agenga inama nshingamateka  y-umuryango wo muri afrika y-ubuseruko. Urwego rukabona ko ingingo ya 12 y-itegeko rigenga  umwuga w-abashingwamanza ryateweko umukono  mu mwaka w-2012, ritegerezwa gusubirwamwo .