Ishirahamwe Human Rigth Watch ryasohoye iraporo k’Uburundi

0

Mur’iyo rapport y’impapuro 54 yise : ‘’ Abana bacu barashonje kubera kuriha interereno y’amatora’’ : Kurenza urugero bijanye no gutoza amahera y’amatora yo mu 2020 m’Uburundi. ‘’ iryo shirahamwe mpuzamakungu rigwanira agateka ka zine muntu rivuga ko ryasanze abantu benshi batangishijwe interaro y’amatora ku nguvu abandi bagatozwa ayarenze kuyazwi abandi nabo bakaba bataronkejwe agapapuro kemeza ko batanze ayo mahera, ibice vyunyura ibintu.

Nkuko bivugwa na Lewis Mudge, atwara igisata ca Afrika c’iryo shirahamwe HRW, abajejwe intwaro ku mitumba baracungera cane uruja n’uruza rw’abenegihugu iyo baba bagiye gusuma, kwivuza canke kuvoma. Lewis Mudge akavuga ko uko gutoza amahera y’amatora vyazanye kurenga amategeko ukundi bitari bizwi.

Iryo shirahamwe Human Rigths Watch rikavuga ko ryavuganye n’abantu bashika 80, 60 muribo bakaba barahohotewe mw’itozwa ry’ayo mahera. Abo bahohotewe bakaba bava mu ntara 13 kuri 18 zigize Uburundi.

Itegeko shikiranganji ryo muri Kigarama 2017 rikaba ryarashizeho ukwo gutoza intererano y’amatora hamwe n’abayatanga kugushaka kwabo, umuryango umwe ukaba utanga amahera angana 2000 Fbu, umunyeshure agatanga 1000 Fbu hamwe n’ikatwa ry’amahera kumishahara y’abakozi ba Leta.

Ishirahamwe HRW rikavu ko urwaruka rw’Imbonerakure rwaciye ruja mur’ico gikorwa co kuyatoza kandi atabubasha rubifitiye mu gushinga amabariyeri kumabarabara baraba ko uwurenganye yarishe. HRW rikavuga ko izo Mbonerakure zaja no mumashure mumasoko aho bavomera mubiro. Abatayatanze barakubitwa, bakabuzwa gufungura canke bakakwa ibifungurwa bafise. HRW rikavuga ko ico gikorwa Imbonerakure zigikora zirikumwe n’abajejwe umutekano.

Iyo raporo ya HRW ikavuga ko ivyo bituma benshi bahunga igihugu, abandi bakicwa abandi bakaburwa irengero. HRW iravuga kandi ko hariho Imbonerakure zafashwe zirafungwa ngo ariko benshi ubutungane ntibwabarengukishije.

Lewis Mudge, atwara igisata ca Afrika muri HRW, arasaba ko Leta yokora uko ishoboye iryo hohoterwa rigahagarara ngo kuko rituma haba uruhagarara mu gihugu, agasaba n’amashirahamwe mpuzamakungu kuguma akwirikirana ibiba m’Uburundi.

Mwomenye ko amaraporo atangwa na HRW yiyamirizwa cane na Leta y’i Gitega, ikavuga ko ivyo arivyo gucafuza ishusho y’igihugu kiri mu mahoro.