Indege Yari Igenewe Kurerura Umukuru w’Igihugu Igiye Gukora Kubw’ ‘Ibikorwa Bibiri’.

0

Mwitegeko riheruka kwigwa mu nama Nshikiranganji, haragarutswe ku kibazo c’indege « Gulf Steam » yaguzwe muri Kigarama 2016, iriko ikwiza hafi umwaka wose itariko ikora kuva iguzwe kuva mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

Leta y’Uburundi yaraye yemeje ko iyo ndege igiye gusubira gukora mu misi ifise »ibikorwa bibiri ». Umushikiranganji w’ikigega ca leta, Domitien Ndihokubwayo, niwe yashikirije ko iyo ndege isa n’ ‘iyiriko ihomvya igihugu’, ko yotangurra gukoreshwa.

Ndihokubwayo yagize ati : « Iyo Ndege(Gulf Steam) iramaze gutwara uburyo bwinshi leta bwo kuyibungabunga. Nico gituma igikorwa cayo kirimwo ‘bibiri’ ,harimwo ukurerura umukuru w’igihgu hamwe no gukoreshwa mu buryo kanaka mu bijanye n’ivyungura igihugu, bizotuma igihugu kihungukira ».

Umushikiranganji Ndihokubwayo yarerekanye ko naho iyo ndege yoguma iri aho ataco iriko ikora, yogujma isaba uburyo butari buke bwo kuyibungabunga, na cane cane ko ukwo kubungwabungwa kwayo gusanzwe gukorerwa mw’ihinguriro ryo hanze y’igihugu.

Leta y’uburundi ikaba yaraye yemeye iyo ngingo ko iyo ndege yokora ibikorwa « bibiri » maze uburyo bwo kuyibungabunga bubone kuza buraboneka, kuko iyo ndege « ikomeye neza ». Iyo ndege kuva ikigurwa muri Kigarama 2016, nta rugendo na rumwe yari bwakore ija mu bindi bihugu.