Imigumuko hamwe n’imishamirano mw’ishengero ry’aba “Emmanuel”

0

Imishamirano yadutse mw’ishengero y’aba “Emmanuel” iri muri komine Rugazi, intara ya Bubanza yatumye abantu bagera kuri bane bakomereka bikomeye. Iyo migumuko yadutse mu gihe abakirisu bo kuri iryo shengero bariko barasenga, mu gatondo ko kuri uwu w’Imana.

Nk’uko amakuru duhabwa n’abari kuri iryo shengero abivuga, abakirisu biciyemwo imirwi ibiri ifise abayobozi babiri nyene, bompi atawemera uwundi ko ariwe aserukira iryo shengero.

Iyo migumuko ivanze n’ugushamirana hagati y’izo mpande zibiri zitemera ubuyobozi bumwe yamaze nk’igihe c’isaha imwe, hakomereka bikomeye abantu bane.

Ukwo gutana mu mitwe kwagiye guhera ari uko abajejwe umutekano bashitse kuri iryo shengero, ingingo ya mbere yafashwe ikaba yabaye iy’ukwugara iryo shengero, mu kurindira ko abarongoye iryo shengero bumvikana, bahurize ku burongozi bwumvikanweko n’impande zose.