‘Ikibanza Co Gukosoreramwo’ Cashizweho Mu Biro Vy’Umugambwe CNDD-FDD.

0

Mu makuru dukesha ibinyamakuru bitandukanye, ngo hoba hari ikibanza co ‘gukosoreramwo abitwa intumva’ camaze gushirwaho mu biro vy’ingoro y’umugambwe CNDD-FDD, mu ntumbero yo kurangiza abatavuga rumwe( « injavyi ») n’ umugamwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.

Ico cumba kikaba cagiyeho mu ntumbero yo guhana uwo ari wese wese yoza agwanya ivyiyumviro vya CNDD-FDD, na cana cane agwanya Pierre Nkurunziza, hama abo bose bavyiyumvira bace banuma. Ivyo bikaba bijanye n’amajambo Pierre Nkurunziza aheruka kumenyesha ko abamurwanya bazokurwaho kugeza mu 2018. Ivyo akaba yabimenyesheje ku wa 18 Munyonyo 2018, mu ntara ya CIBITOKE.

Nkurunziza yamenyesheje ati : « ikibanza ndimwo ubu si itongo niharije. N’ikibanza gisangiwe n’igihugu cose hamwe n’abo bose basheshe amaraso yabo ku bw’iki gihugu. Rero, ntimwite mu ruzi murwita ikiziba ».

Aho vyari bigaragaye ko uwo wese yohirahira agacutsa iciyumviro co kugwanya ibindi biringo vyo kwitoza mu kibanza c’umukuru w’igihugu yokwibonerako vya Nkurunziza yokwiboneyeko, maze ‘uburyo bw gukosora’ bugaca butangura gukora.

Nk’uko isoko ry’iyi nkuru ribandanya ribimenyesha, umuntu aheruka ‘gukosorwa’ akaba ari Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, aho yakosowe azira kuba yagaragaje icipfuzp co kwitoza mu kibazna c’umukuru w’igihugu ngo asubirire Nkurunziza. Ivyipfuzo vyiwe vyaciye bigenda maze ubu akaba yaracishijwe bugufi mu kurindira ko ikiringo ca kane ca Nkurunziza gitangura.

Ikiriko gituma haba ukwo kutumvikana mu mugambwe CNDD-FDD ni ikiringo kigira kane Ca Pierre Nkurunziza. Kikaba arico gituma abategetsi bo ku rwego rwo hejuru n’abategetsi mu mugambwe CNDD-FDD batitabiriye akamo ka Nkurunziza ko guterera amatora ya 2020. Abamaze guterera akaba gusa ari Nkurunziza, Icegera ca Mbere Gaston Sindimwo na Alain Guillaume Bunyoni umushikiranganji w’umutekano. Ico kikaba arico coba kiriko kiratuma Numero Imwe ahambarira abandi batariko batanga iyo ntererano, nkuko bimenyeshwa.

Nkurunziza yamenyesheje ati : « Ndazi bamwe muri mwebwe bariko batangura guhengama no guca ku ruhande. Muragabe hama muhindukire kugira ivyabaye muri kahise ntibisubire kuba. Ndazi ko harimwo bamwe hano. Nobemeza ko ndabazi. Ego, ndabazi mwese ».

Ubwo buryo bwo gukosora ntibubayeho uyu musi gusa, bwarakoreshejwe no muri kahise kuva mu mwaka wa 2015. Abategetsi bamwe bo mu mugambwe CNDD-FDD bubahutse bagatanga impanuro ko amasezerano y’i Arusha atohonyangwa bariboneyeko mu gutotezwa n’abari mu nzego z’igendereza maze baranumishwa ntibasubira kuryogora. Abatahohotewe bakaba barahunze igihugu, abatahunze igihugu nabo bakaba bemeye gutanga amande y’umurengera kugira basabe ikigongwe.

Source : bujumbura.be , rpa.bi