Ikarata iranga abarundi baba mu mahanga igiye gushirwaho guhera muri Ntwarante 2022.

0

Ikarata iranga abarundi baba mu mahanga yiswe « Ndanga  Diaspora» igiye gushirwaho guhera kuwa 1 Ntwarante 2022 gushika kuwa 31 Rusama 2022. Biri mu rwandiko ruheruka gutangwa mu bushikiranganji bw-imigenderanire n-ayandi makungu n-abamwe mw-abo barundi baba hanze y-igihugu. Iyo karata ikazoba ifise akamaro kuko ariyo izotuma abarundi baba hanze baronswa impapuro bazoba bakeneye i Burundi hamwe no mu buserukizi bwabwo mu mahanga.Diaspora Burundi (@BurundiDiaspora) / Twitter

Ikarata iranga abarundi baba mu mahanga yiswe « Ndanga  Diaspora» igiye gushirwaho guhera kuwa 1 Ntwarante 2022 gushika kuwa 31 Rusama 2022. Biri mu rwandiko ruheruka gutangwa mu bushikiranganji bw-imigenderanire n-ayandi makungu n-abamwe mw-abo barundi baba hanze y-igihugu. Iyo karata ikazoba ifise akamaro kuko ariyo izotuma abarundi baba hanze baronswa impapuro bazoba bakeneye i Burundi hamwe no mu buserukizi bwabwo mu mahanga.

Urwo rwandiko rwerekana ko iyo karata izogurwa amadorare y-abanyamerika mirongo itanu . Ayo mafaranga nayo akazoza aratangwa buri mwaka kugira yemererwe gusubira gukora.  Akamaro kayo ngo niyo ikuranga ko uri umurundi aba mu mahanga , ikongera ikaguha uburenganzira bwo kwakirwa  mu buserukizi bw-uburundi  mu makungu.  Izofasha kandi abarundi baba mu makungu kuronka uruhusha rwo kuja mu burundi no kumarayo igihe ico bita « VISA», yongere yerekane ko ufitaniye imigenderanire myiza n-igihugu c-uburundi  kandi ko ufise uruhara mw-iterambere .

Iyo karata izotanga kandi uburenganzira bwo kwitaba amanama  n-ayandi makoraniro y-abarundi baba  mu mahanga , ikongera igatanga uburenganzira  bwo kwitura ubutegetsi  n-inzego zabwo , igatuma abajejwe imbibe baborohereza kwinjiza ivyo bakuye hanze. Ikindi, iyo karata izofasha  ni ukumenya ibijanye n-ibitigiri vy-abarundi baba mu mahanga  bafitaniye ubushuti  n-imigenderanire myiza n-igihugu c-uburundi

Urwo rwandiko rumenyesha ko mu mwaka w-2016,  Abarundi baba mu mahanga  baharurwa hafi mu bihumbi amajana atatu na mirongo itandatu na bitanu (365.000). Rwemeza ko gushika ubu mw-uyu mwaka w-2022 ,ivyo bitigiri vyiyongereye .

 

Urwo rwandiko rwerekana ko iyo karata izogurwa amadorare y-abanyamerika mirongo itanu . Ayo mafaranga nayo akazoza aratangwa buri mwaka kugira yemererwe gusubira gukora.  Akamaro kayo ngo niyo ikuranga ko uri umurundi aba mu mahanga , ikongera ikaguha uburenganzira bwo kwakirwa  mu buserukizi bw-uburundi  mu makungu.  Izofasha kandi abarundi baba mu makungu kuronka uruhusha rwo kuja mu burundi no kumarayo igihe ico bita « VISA», yongere yerekane ko ufitaniye imigenderanire myiza n-igihugu c-uburundi  kandi ko ufise uruhara mw-iterambere .

Iyo karata izotanga kandi uburenganzira bwo kwitaba amanama  n-ayandi makoraniro y-abarundi baba  mu mahanga , ikongera igatanga uburenganzira  bwo kwitura ubutegetsi  n-inzego zabwo , igatuma abajejwe imbibe baborohereza kwinjiza ivyo bakuye hanze. Ikindi, iyo karata izofasha  ni ukumenya ibijanye n-ibitigiri vy-abarundi baba mu mahanga  bafitaniye ubushuti  n-imigenderanire myiza n-igihugu c-uburundi

Urwo rwandiko rumenyesha ko mu mwaka w-2016,  Abarundi baba mu mahanga  baharurwa hafi mu bihumbi amajana atatu na mirongo itandatu na bitanu (365.000). Rwemeza ko gushika ubu mw-uyu mwaka w-2022 ,ivyo bitigiri vyiyongereye .