Icegeranyo ca Human Rights Watch Ku Mabi yakozwe Muri Aya Mezi Agana kw’ihinyanyurwa Ry’ibwirizwa Shingiro.

0

Ishirahawe rijanye no kwihweza ivy’agateka ka zina muntu mwisi, Humman Rights Watch( HRW), ryashize ahabona icegeranyo kirimwo abantu bagiye barahohoterwa abandi baricwa bahorwa kuba batumva kumwe na leta y’Uburundi ibijanye no guhinyanyura ibwirizwa shingiro bishobora gutuma Petero Nkurunziza atwara Uburundi gushika mu mwaka wa 2034.

Nk’uko Human Rights Watch ibivuga , kuva muri Kigarama 2017 igihe umukuru w’igihugu yatangaza isekeza ryo guhinyanyura ibwirizwa shingiro, abategetsi bamwe bamwe bo muri leta hamwe n’urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi arizo Mbonerakure barakoresheje ubwoba no guhohotera abandi kugira biyemeze neza ko ayo matora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro arengana neza kugira ngo bikunde ko Petero Nkurunziza aguma ku butegetsi, nk’uko HRW ivyerekana.

Uwuraba ivya agateka ka zina muntu muri Human Rights Watch muri Afrika yo hagati , Ida Sawyer, aremeza ivyo bintu muri aya majambo: “Nta makenga ahari ko matora yimirije yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro azokurikirwa n’ukundi guhohotera abantu…abategetsi [bamwe bamwe] b’Uburundi n’Imbonerakure bariko barakora ibikorwa vyo guhohotera abandi ata guhanwa na guto kugira Petero Nkurunziza agume ku butegetsi”.

Human Rights Watch yashize ahabona ivyemeza 19 vy’abantu bahohotewe kuva ku wa 12 Kigarama 2017, bigaragara ko bose bahowe ko botora EGO mw’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro. Aho harimwo gukubitwa gushika apfuye umwe yabuze agakarata ko kwerekana ko yiyandikishije ngo azotore, uguhagarikwa n’ugufatwa nabi kwa bamwe. Benshi muri bobo bakaba bari abo mu batavuga rumwe na leta nka FNL iyoboka na Agathon Rwasa, nk’uko HRW ibindanya.

Human Rights Watch ikavuga ko ivyo ivuga ibifitiye ivyemeza ijana kw’ijana kubera ko amakuru yayahawe n’abahhotewe. Leta y’Uburundi ikaba itaragira ico ivuga kuri iki cegeranyo ca Human Rights Watch, ariko nk’uko bisanzwe, Leta y’i Bujumbura izogira ico ikivuzeko kuko ibivugwamwo vyegekwa kuri iyo Leta.

Soma amakuru yose y’ico cegeranyo ca Human Rights Watch ngaha kugira ubone ivyo vyemeza Human Rights Watch ishira ahabona vy’abahohotewe bazira kudashigikira ugutora EGO canke barwanije amatora mwibwirizwa shingiro.