Ibwirizwa-Shingiro Rishasha Ntiryorohereza Abahoze Ari Abakuru B’Igihugu.

0

Inyuma y’aho Leta y’uburundi itangurije umugambi canke isekeza ryo gutwara ibwirizwa shingiro mu banyagihugu kugira rihinyanyurwe, benshi baramaze kugaragaza amakenga bafise ko bizotuma umukuru w’igihugu ahari ubu aguma ku butegetsi. Iyo nteguro nshasha y’ibwirizwa shingiro kandi ikaba itaza yorohereza abahoze ari abakuru b’igihugu c’Uburundi kuko batemererwa kuba Abakenguzamateka ubuzima bwabo bwose( Sénateurs à vie) nk’uko vyari bisanzwe biri mw’ibwirizwa shingiro rihari ubu.

Ivyo navyo bica bizibira abahoze ari abakuru b’igihugu bakiriho nka Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya kubandanya baba Abakenguzamateka ubuzima bwabo bwose. Abatoye iyo nteguro nshasha y’ibwirizwa shingiro bobo bamenyesha ko ari gutsimbataza demokrasi igihe abakenguzamateka bitorerwa n’abanyagihugu ubwabo.

Abahoze ari abakuru b’igihugu bamenyesha ko iryo tegeko ryagiyeho mu mwaka wa 2005 kugira ngo abahoze ari abakuru b’igihugu bagume mu Nama Nkenguzamateka kugira baze ‘barabogora’ igihugu bivanye n’uburambe mu vyo gutwara baba bafise.

Abandi badashima ishirwa mu ngiro ry’iyo ngingo, babona nyabuna ko ari ukugomba kwa Leta y’Uburundi kwigiza inyuma abo bahoze ari abakuru b’igihugu ku rubuga rwa Politike kugira ntihagire ‘ukugorana boteza’ ku bariko batwara igihugu.

Mw’ibwirizwa shingiro rihari ubu, mu ngingo yaryo ya 180, gace ka 3, haravugwa ko abahoze ari abakuru b’igihugu baca baba abakenguzamateka ubuzima bwabo bwose barangije ibiringo vyabo vyo gutwara igihugu. Ariko mu nteguro nshasha y’ibwirizwa shingiro, mu ngingo ya 185, mu gace ka 1 haravuga Abagize Inama Nkenguzamateka, hati: “ Abantu babiri baserukira intara imwimwe batowe n’abaserukira abandi mu makomine agize iyo ntara bo mu moko adasa kandi badatorewe ku rutonde rumwe”.