Ibivugwa Ku Biganiro Bihuza Abarundi Vyitezwe I Arusha.

0

Mu gihe hitezwe ibiganiro bihuza Abarundi kandi bivugwa ko ari ivya nyuma bizobera i Arusha mu gihugu ca Tanzania, hariko haba bamwe bavyiyonkoramwo nk’urunani rutavuga rumwe na leta CNARED, amashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike ariko afitaniye ubucuti bwa hafi n’abatavuga rumwe na leta, abandi bavyikuramwo ku giti cabo, abandi bagatangara kubona batatumiwe, hamwe no kubura icizere kuri bamwe muri ivyo biganiro, biriko biratuma bamwe bibaza ko umuti w’ingorane zihanze Uburundi ugiye kugorana gutora, nk’uko abihweza ibintu n’ibindi babibona.

Ibiganiro bihuza Abarundi biramaze kumera nk’ivyarambiye abantu batari bake harimwe Abarundi babifisemwo uruhara nyene, amakungu nayo akaba asa n’ayamaze kumera nk’ayarambiwe kubera kubura ukutumvikana kuri ivyo bigniro kugira hatorwe umuti urama.

Uwuhagarariye ibiganiro vyitezwe ejo akaba ari uwahoze ari umukuru w’igihugu ca Tanzania, William Mkapa, uwagumye abihagararira guhera mu mwaka wa 2016, aho yabonanye mu buryo butandukanye n’abatavuga rumwe na Leta hamwe n’abaserukizi ba leta, ariko vyose bikaba ataco umenga birashikako uravye inguvu zimaze gukoreshwa.

Bikamenywa ko benshi mu batavuga rumwe na leta bamaze kwerekana ko William Mkapa ashobora kuba yaramaze guhengamira kuri leta y’i Bujumbura, mu gihe leta y’i Bujumbura imaze kugaragaza aho ihagaze ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa hama, nk’uko abatavuga ruwe na leta bamaze kubimenyesha, bicire inzira umukuru w ‘igihugu ahari ubu kubandanya atwara. Naho kurindira ibizova i Arusha mu ndwi zibiri ziri imbere.