Ibihugu bigize EAC Biriko Bikwega amaguru mu ‘gushira mu ngiro ivyapfunditswe’.

0

Ibihugu bigize Umuryango wa Afria y’Ubuseruko harimwo n’Uburundi biriko bikwega amaguru mu bijanye no gushitsa ingingo zafunditswe kugira habe ukwinjira nyakwo muri uyo Muryago wa EAC.

Ibihugu bigize EAC vyari vyumvikanye guteza imbere imigambi y’uko amatongo akoreshwa, ubutare hamwe no gutunganya ibisagara.

Mu mwaka wa 2017 muri Ruheshi i Burundi mu gisagara ca Bujumbura niho ibihugu bigize EAC vyari vyumvikanye ku bijanye n’ingingo 33 zikwiye gushirwa mu ngiro harimwo ibijanye no guteza imbere igisata c’ukwiyunguruza n’indege.

East African Business Council(EABC) ivuga ko ibice 43 kw’ijana arivyo bimaze gushirwa mu ngiro igice, ibice 36 kw’ijana vyazo navyo bikaba bitashirwa mungiro, mu gihe ibice 5 k’ijana ata n’inkuru yavyo.

Uwuhagarariye EABC, Lilian Awinja, amenyesha ati: ‘ivyo bitigiri bituma umuntu agira amakenga…”.