FORSC Burundi: ‘Abatoye benshi ku wa 17 Rusama 2018 babikoze kugira bakize igufa’.

0

Mu cegerenayo c’Amashirahamwe adaharanira inyungu za Poliktike( FORSC) mu Burundi ku matora yo Guhinyanyura Ibwirizwa shingiro, baragaruka ku tunenge twose twaranze amatora hamwe n’ibisabwa abakuru b’akarere kugira ikibazo c’Uburundi gitorerwe umuti.

Mu cegeranyo cashizwe ahabona n’ishirahamwe FORSC Burundi rihugrikiyemwo amashirahamwe ataho yegamiye mu vay politike haravugwamo vyinshi mu bitagenze neza mu matora yo kuwa 17 Rusama 2018 yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro.

Muri make muri icco cegeranyo ca FORSC ushobora gusoma hano hepfo, hamenyeshwa ko ‘amatora yabaye mw’iterabwoba ridasanzwe kandi ko habayemwo utunenge twinshi, aho abatora benshi batoye kugira bakize igufa gusa’.

Soma ngaha hama wirabire ico cegeranyo ca FORSC Burundi:
Rapport-conjoint-de-la-SC-sur-le-Référendum-de-2018-VFinale