Bujumbura : Abantu bagera ku 1170 bafashwe n’igiporisi

0

Kuva kuri uwu wa kabiri gushika kuri uwu wa kane, igiporisi c’Uburundi kibandanya gufata abantu basegerereza canke biyerereza mu gisagara ca Bujumbura. Petero NKURIKIYE, umuvugizi w’igiporisi c’Uburundi amenyesha ko abantu bagera ku gihumbi na mirongo itatu n’umwe (1031 personnes) bagizwe n’abana 620 bo mw’ibarabara hamwe n’abantu bakuze basegerereza mu gisagara ca Bujumbura bagera ku 411 aribo bafashwe gushika ku mugoroba wo kuri uwu wa gatatu.

Kuri abo bafashwe, mu giporisi c’Uburundi bavuga abandi bagera kw’ijana na mirongo itatu c’icenda (139) nabo nyene bafashwe mu gatondo ko kuri uwu wa kane.

Igiporisi c’Uburundi kimenyesha ko intonde z’abo bantu ziriko zirakorwa kugira abafashwe basubizwe mu ntara basanzwe bavukamwo, abana nabo batagira iyo baja bashirwe mu bigo bijejwe kubigisha imyuga.

Icirwa cakozwe n’ishirahamwe FENADEB muri Ntwarante 2018 cavuga ko abana bagera ku 605 aribo bamaze gukurwa mw’ibarabara basubizwa mu mihana yabo, kuva Reta y’Uburundi itanguje isekeza ry’ugukura abana bose mw’ibarabara, igikorwa categerezwa guherana n’igenekerezo rya 31 Kigarama 2018. Muri ico gikorwa, n’abana bagera ku 1250 bo mu ntara zitandukanye zigize igihugu c’Uburundi barahungutse, nk’uko biri mu cigwa cakozwe n’urunani rw’amashirahamwe aharanira agateka k’abana FENADEB.

Muri ico cigwa cakozwe na FENADEB, bavuga ko muri abo bakuwe mw’ibarabara hari abamaze gusubirayo, naho muri iryo shirahamwe ata biharuro batanga vyabo.

Inyuma y’ugusubizwa mu mihana yabo, muri FENADEB bavuga ko abo bana bitaborohera gusubira mu buzima busanzwe, Reta igasabwa kubitaho, abo bana bagategurwa neza, agateka kabo kagashirwa imbere, imbere y’uko babasubiza mu miryango yabo. Bagategurirwa ingene bazosubira mw’ishure.

Imbere ikiringo cari catanzwe n’umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA kugira abo bana babe bakuwe mw’ibarabara gihera, mw’ihuriro ry’amashirahamwo yitaho agateka k’abana FENADEB bari bamenyesheje ko bafise amakenga ko abazokurwa mw’ibarabara bazohava bakurwaho ku nguvu, na rirya abegwa n’ico kibazo batagishwa inama, mbere bamwe muribo bagahava basubirayo.

Muri FENADEB bari bamenyesheje ko icihutigwa kitoba kubakura mw’ibarabara igihutihuti, ariko hobanza hakigwa igituma baja mw’ibarabara, n’ingene ubuzima bw’abo bwomera neza inyuma yo gukurwa mw’ibarabara.

Ivyigwa vyakozwe vyerekana ko ibice 20% vy’abana bo mw’ibarabara batahukanwa mu miryango aribo bashobora kugumayo, nayo abarenga 60% baca basubirayo.