Amagufa y’abantu barenga 250 bahambwe yarazuwe mu Kamenge

0

Ico n’igikorwa umurwi ujejwe kumenyekanisha ukuri no kunwanisha abarundi CVR uriko urakora muri zone Kamenge ahahoze isoko yo mu Kamenge.  Amagufa y’abantu barenga 250 akaba yarashizwe ahabona hakaba hibonekeza n’impuzu bari bambaye hamwe n’ibigwanisho bidacira umuriro.

Abakozi bakuru bo muri CVR n’abenegihugu bo ngaho mu Kamenge bakavuga ko abo bantu bahambwe ngaho mu ntambara yariko ibera mu Kamenge mu myaka ya 1993, 1994,1995, 1996. Bakavuga ko aho hantu haciye hishigwaho akaburi kabantu bahitanwe niyo ntambara n’abandi bari bagwaye batashoboye kujanwa kwa muganga bagaca babahamba gihutihuti.

Umurwi CVR ukaba waciye wugurura imiryango uwushaka wese aze kuraba ko atawiwe ashobora ku menya mu nyuma hakazoca hatunganywa ukubafubana iteka. Mu nyuma hakazoca haba igikorwa c’Ubutungane hamwe no gusabana ikigongwe kugira amabi nkayo ntazosubire kuba m’Uburundi.