Abava mu nda y’ingoma m’Uburundi bavuga ko atari abahutu canke abatutsi muri rusensuma ruriko ruraba

0

Ico kibazo cadutse mu gihe hagire hakorwe rusansuma rw’abakozi ba Leta y’Uburundi. Muriyo rusansuma nayo ukaba utegerezwa kwandika ubwoko bwawe. Kucuma c’ikinyabwonko bita ordinateur utujuje vyose izina ry’uyo mukozi ntirirengana.

Abava mu nda y’ingoma bobo bakavuga ko kuva kera batitwa abatutsi canke abahutu canke abatwa. Bakaba bakomoka kubami bagiye baratwara Uburundi imbere n’inyuma y’umuzo w’abazungu gushika haze Republika yambere.

Abatusti bamwe bamwe bakaba babafata nk’abahutu, abahutu nabo bakaba babafata nk’abatusti. Mur’urwo rusansuma bakaba basavye ko boshirako ko ari abaganwa aho gushirako ko ari abatusti canke abahutu kuko bitajanye n’imico kama y’Uburundi.

Mwebwe muvyiyumvira ko iki ?