Abashingamateka 10 b’i Buraya Baragabisha amakungu ‘kw’ihonyabwoko Rishingiye Kuri Politike’ Rishobora Kuba Mu Burundi.

0

Abo bashingamateka b’i Buraya babona ko intwaro y’I Bujumbura yagumye yica amatwi gushika nubu ku ngingo zose amakungu yafashe kugira hashobora guhagarika « ibintu vyohava vyunyuka ». Abaserukizi b’Inama y’Umutekano ya ONU bararungitswe Mu Burundi, Ab’Ishirahamwe ry’Ubumwe Bwa Afrika hamawe nayandi mashirahamwe mpunzamakungu nayo mu karere kugira hashobore kurinda ingaruka zoshobora kwibomekeze, mbere n’ihonyabwoko.

Kubwabo Bashingamateka b’i Buraya, ingingo zo gutorera umuti ingorane ziri mu Burundi zari zafahwe mugabo zahuye n’ukutarekura kuranga ‘intwaro y’agacintyizo » y’Uburundi hama ntizaja mu ngiro.

Baremesha gutya : « Kubera ukwo kwica amatwi kw’ubutegetsi bw’i Bujumbura hamwe n’ihonyabwoko rishingiye kuri politike rishobora kuba mu Burundi(Genocide politico-ethnique), amakungu niyo akwiye kugira ico akoze mu gufata ingingo zihutirwa kugira abanyagihugu b’Uburundi bakingirwe ».

Abo bashingamateka 10 b’Ishirahamwe Ry’Ubumwe Bwa Buraya bavuga ko bamaze gutanga ingabisho kandi ko amakungu n’ibindi bihugu birangwa na Demokrasi ko bibabazwa cane, ku buryo bibereye ko Ubutegetsi bw’i Bujumbura butorengane « umurongo utukura » mu guhindura Ibwirizwa-Shingiro kugira ibiringo vy’Umukuru w’igihugu bibonwe gufutwa, canke mbere kwiha ibiringo vyiyongereye.

Abo bashingamateka cumi ba UE basaba kandi Ishirahamwe ry’Ubumwe Bwa Afrika y’Ubuseruko gutegeka umukuru w’igihugu c’Uburundi kuja mu biganiro bidakumira kandi ata gisabwe. Mu gihe vyokwankwa n’Ubutegetsi bw’i Bujumbura, Iryo shirahamwe rya EAC ryoca rifatira embargo mu vyubutunzi no mu vya Gisirikare Uburundi, nkuko abo bashingametak ba UE babandanya babimenyesha.

Barangiza basaba ibihugu birangwa na Demokrasi ko bokomeza cane ibihano bafatiye Uburundi, hamwe n’ibimazwe gufatirwa abantu bamwe bamwe bagirizwa kugira uruhara mu mabi ahanwa n’Ubutungane Mpuzamakungu. Ivyo bihano bikwiye no gushika no kukubabuza gufata ingendo kugira bumvishwe ko bakoze amabi, niko abo bashingamateka bavuga.