Abafise ibibanza vy’ukwubaka bahawe amezi abiri

0

Ikiringo c’amezi abiri nico catanzwe n’umushikiranganji ajejwe iterambere ry’ibisagara kugira abantu bose bahawe ibibanza vy’ukwubakamwo amazu mu bisagara bazobe batanguye ibikorwa vy’urwubako.

Abantu hafi 200 nibo bahawe ibibanza vy’ukwubakamwo, ariko umushikiranganji ajejwe iterambere ry’ibisagara akavuga hari n’abamaze imyaka irenga itanu batarangura urwubako.

Mu gihe ico kiringo yatanze cohera hari abataratangura ibikorwa nyezina, uwo mushikiranganji yemeza ko ivyo bibanza bizoca bihabwa abandi bakeneye kuvyubakamwo amazu.