Umurwi CVR wiyemeje gushira ukuri ahabona ku mabi yabaye mu Burundi.

0

Umurwi w’igihugu ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi CVR (Comission Verite et Reconcilaition) umenyesha ko ivyo usabwa ari gutohoza abarundi bishwe bivuye ku magume Uburundi bwaciyemwo mu myaka itandukanye .

Hariko kumenya ahantu mu gihugu hatawe abantu murivyo bihe ,kumenya abarundi canke abanyamahanga bashoboye gukingira abandi mu bihe vy’amagume hamwe no kuvuga uko babona umugambi wo kunywanisha abarundi uko wogenda mu kuvuga abarundi bamaze gutanga ikigongwe kubandi hamwe no kuvuga abarundi bahawe ikigongwe n’abandi.

Ivyo vyashikirijwe n’umukuru w’umurwi ujejwe gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Pierre Claver NDAYICARIYE,mu nama watunganije kuruno wa kane igenekerezo rya 27 Ruheshi 2019 mu ntumbero yo kumenyesha urutonde rw’ibikorwa uwo murwi uzorangura kuva muruno mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2020.

Pierre Clver NDAYICARIYE avuga ko urwo rutonde barukuye mw’ibirizwa bakoresha ryashizweko umukono mu kwezi kwa Munyonyo umwaka wa 2018 kandi ko ivyo vyose bazobikora bakoranye n’abarundi kuko ukuri bashinzwe gutohoza kuzovurwa n’abarundi hamwe n’abanyamahanga bamwe bamwe babonye ivyabaye ,gukoresha ivyanditswe ku banyamahanga naho ivyanditswe bibitse mu mahnga bazogerageza kubisaba kugira bakuremwo ukuri.

Kubijanye n’uburyo bushika imiriyaridi 21 uwo murwi uzokoresha, Pierre Claver NDAYICARIYE avuga ko uwo murwi ukoresha uburyo buva muri reta y’Uburundi kandi ko reta itananirwa ndetse nayo basaba adakwiye uravye ibikorwa uwo murwi ushinzwe kuko muvyo bashinzwe harimwo ivyo gushinga ivyibutso ku rwego rw’igihugu,ku rwego rw’intara eka no ku rwego rwa makomine kandi murico gitigiri batashizemwo amafaranga ivyo bikorwa vyotwara.

Kubijanye n’abarundi bahunze igihugu bari hanze y’igihugu bashobora kugira ico baterera mu kuvuga ukuri bazi ,Pierre Claver NDAYICARIYE avuga ko ubwa mbere bazokorera mu gihugu hagati kuko ariho hari abarundi benshi ariko mu nyuma bazoja no mu barundi baba mu mahanga canke mu makambi y’impunzi,ariko imbere yaho bazokugurura umuhora wo mu buhinga bwa none kugira abafise ico baterera babe baravyandika biciye murubwo buryo.

Pierre Claver NDAYICARIYE yavuze ati : « Abarundi baba mu mahanga canke mu makambi y’impunzi bavuka mu Burundi bafise imiryango mu Burundi kandi muribo harimwo n’ababuze ababo mu mitumba no mu ma karitiye nabo nyene bazokumvirizwa kugira bashikirize ukuri bazi.»

Uwo arongoye CVR avuga ko kubera ku mwaka uza himirije amatora hari ibikorwa bimwe uwo murwi uzokora bisaba uburyo buke kugira amatora arengaye uburyo bwinshi bipfuza bazoburonka ariko basanzwe bari ku kivi.