Umugambwe RANAC usaba CVR gukoresha ubuhinga bwa Carbone14 na ADN kugira uwo murwi wizerwe na bose.

0

Mu gihe Umurwi w-igihugu ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi CVR werekana kuri uyu wa gatanu ibinogo rusangi bine vy-abantu bishwe mu 1972, watoye mu ntara ya Muramvya ku musozi Rwasazi, Umukuru w-umugambwe RANAC , Aloys Baricako amenyesha ko umurwi CVR warukwiye gukoresha ubuhinga bugezweho bita Carbone14 na ADN kuko ubwo buhinga bwoza bukuraho impari z-abavuga ko mu bantu  CVR izura ikuye mu binogo rusangi vyo mu mwaka w-1972, hoba harimwo abantu bo mu myaka y-1988 hamwe no mu 1993.Umugambwe RANAC ushigikiye yuko ibwirizwa nshingiro rihinduka | Ihanga  Ryera ry-Imana

Ariko yishura ibibazo vy-abagenzi bacu bo kuri radiyo BONESHA FM, Aloys Baricako yavuze uku :ˮurabona nkubu biravurwa ko bariko barazura n-abo mu 1993 ,abo mu 1988 muri za Kirundo, vyoca bitanga umuco hamwe bakoresheje ubuhinga bwa Carbone14 hamwe na ADN,baca bamenya vyukuri bati uyu yapfuye mu mwaka w-1972. Maze kwa kwikeka hamwe na bamwe badafise umuco , bica biboneka yuko CVR iriko irakora neza ataguhengama ‟

Aloys Baricako arongera akamenyesha kandi ko CVR yarikwiye guhera kurondera ibisigarira vy-umwami Ntare wa gatanu , kuko ari nawe urwimo rwo 1972 rwahereyeko  kandi ko umuryango wiwe nawo urindiye kumenya ukuri.