Ubushikiranganji bujejwe iyinjira mu muryango wa Afirika y’Ubuseruko bwashikirije ivyaranguwe mu mwaka wa 2017

0

Ubushikiranganji mu biro vy’umukuru w’igihugu bijejwe imigabo n’imigambi mu muryango w’ibihugu bigize afrika y’ubuseruko umenyesha ko ivyo waranguye mu mwaka uheze wa 2017 ari vyinshi, ivyo navyo bikaba bigizwe n’inganda 6 zo kumenyekanisha no guhanahana amakuru kubijanye n’imigabo n’imigambi y’umuryango w’ibihugu bigize afirika y’Ubuseruko ,ibikorwa vyo guhinyanyura amategeko mu ntumbero yo gusanisha amategeko agenga isoko rusangi ry’umuryango wa Afirika y’Ubuseruko hamwe n’amahayanishwa gurishwa atandukanye yatunganijwe n’Uburundi.

Umushikiranganji Isabelle NDAHAYO atwara ubwo bushikiranganji mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuruno wa mbere igenekerezo rya 8 Nzero 2018,yamenyesheje ko zimwe mu nganda 6 zakozwe hariho uruganda rwo kumeyekanisha no gutanguza ihiganwa ryo gushushanya ikimenyetso tsitso kiranga umuryango w’ibihugu bigize Afirika y’ubuseruko hamwe n’ibimenyetso 10 biranga amashirahamwe n’inzego biwukomokako,uruganda rwatunganijwe mu ntumbero yo guteza imbere urudandazwa njabukambibe n’ingene amakori n’amatagisi atangwa ku bidandazwa mu miryango w’ibihugu bigize Afirika y’Ubuseruko hamwe n’uruganda rwo kumeyekanisha no guhanahana amakuru kubijanye n’ishirwa mu ngiro ry’imigabo n’imigambi y’umuryango w’ibihugu bigize uyo muryango.


Isabelle NDAHAYO yavuze ko ingendo ubwo bushikiranganji bwatunganije mu ntumbero yo kwishikira ku kivi zatumye bashobora guhanahana ivyiyumviro n’abandi bongera baratanga intumbero y’ukuntu abanyagihugu bogira rwabo ivyavuye mw’irangurwa ry’imigambi.

Uyo mushikirangaji n’aho yashikirije ivyo baranguye mu mwaka wa 2017,hano aramenyesha zimwe mu ngorane bagize muryo mwaka nazo zikaba zigizwe n’ingorane zijanye no gutunganya kumwe ibijanye no kuja hamwe kw’Uburundi n’ibindi bihugu bigize uyo muryango,gusanisha inzego n’amategeko.

Uyo musikiranganji yavuze kandi ko izindi ngorane bahuye nazo ari izijanye n’uburyo butuma badashika ku mahangiro hamwe n’umwimbu baba biteze hamwe n’ingorane zijanye no guhindura ingendo n’ivyiyumviro kugira abantu bashobore kujana n’ibihe mu vyerekeye kuja hamwe.

Murico kiganiro kubamenyesha makuru,Isabelle NDAHAYO atwara ubushikirngaji bujejwe iyinjira ry’Uburundi mu muryango wa Afirika y’Ubuseruko yamenyesheje ko uyu mwaka wa 2018 ubwo bushikiranganji buzobandanya gukurikirana no gutunganya ibikorwa vyose bijanye n’imigabo n’imigambi y’umuryango w’ibihugu bigize Afirika y’ubuseruko,guhagararira inyungu z’igihugu muruyo muryango nk’ibijanye no kubaka amabarabara,indarayi,amasoko ntanganguvu hamwe no kuronka akazi muruyo muryango.

Mwomenya ko igihugu c’Uburundi cinjiye mu muryango w’ibihugu bigize umuryango wa Afirika y’Ubuseruko mu umwka w’i 2007 ubu hakaba haheze imyaka 10.