PARCEM yibaza nimba ubukene bwoba akomekero ku gihugu

0

Ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n’ivyiyumviro PARCEM rimenyesha ko Uburundi buza mu bihugu 4 vya nyuma bidatera imbere ku cegeranyo gikorwa buri mwaka ku bihugu 54 vyo k’umugabane wa Afirika.

Umukuru w’ishirahamwe PARCEM,Faustin NDIKUMANA mu kiganiro ku bamenyeshamakuru kuruno wa kane yashikirije ko Uburundi butarafata umurindi werekana ibihugu biri mu nzira yo gutera imbere kugira bigwanye ubukene.

Uyo arongoye PARCEM amenyeshako imigambi ikorwa mu gihugu c’Uburundi ariy’umwaka umwe gusa naho nyene idashirwa mu mugambi kuko kenshi yibagirwa.

Faustin Ndikumana, Umukuru w’Ishirahamwe PARCEM

Bimwe mu bintu umukuru w’ishirahamwe PARCEM abona ko vyerekena igihugu cafashe umurindi w’iterambere ni nkishirwaho ry’ igitabo cerekana imigambi y’iterambere,integuro ifatiye ku migambi y’igihugu,iterammbere rijanye n’amahinduka mu ngendo yerekana ko Reta iriko irashigikira abikorera utwabo,kugwanya igiturire,kuvyura ubutunzi bw’abanyagihugu bato hamwe no gusezera indyane za poritike zisubiriza m gihugu.

Faustin NDIKUMANA atera akamo igihugu kugerageza gushira mu ngiro ivyo bintu bitandatu kugira gishobore gutera imbere nk’ibindi.

Nta nkeka ko ivyo PARCEM yasavye ko vyokwirikizwa bishizwe mu ngiro akarusho ko kwibonekeza mu gihugu kuko gushika ubu mu gihugu c’Uburundi hacibonekeza ukwikwega kubijanye n’iterambere.

Umunyagihugu muto muto akora yikorera kugira yibesheho,abigenga ntibashikigirwa,igiturire cariraye mu gihugu ikatavuzweco n’indyane za poritike zama zibonekeje uko amatora yegereje.

Ivyo vyose biri mu ntambanyi bituma igihugu kiguma kiza mu vyanyuma ku bijanye n’iterambere.