PARCEM ivuga ko mu myaka 5 iheze amafaranga reta iba itegekanya kuronka aguma agabanuka.

0

Ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n’ivyiyumviro PARCEM rimenyeshako uhereye mu mwaka wa 2014 gushika uyu mwaka wa 2018 ko amafaranga Reta itegekanya muyo ironka aba agenewe gukora mu bisata vya Reta bitandukanye atera agabanuka.

Umukuru w’iryo shirahamwe,Faustin NDIKUMANA mu gihe yatanga ikiganiro ku bamenyeshamakuru kuruno wa gatanu igenekerezo rya 12 nzero 2018,yamenyesheje ko iryo gabanuka rituma imigambi mwinshi ya Reta itaja mu ngiro.

Inama nshingamateka yemeje integuro y’itegeko rigenga amafaranga Reta izokoresha uyu mwaka wa 2018 mu mpera z’umwaka uheze wa 2017.

Naho ingorane z’ubutunzi zibonekeza mu Burundi Reta irakora imigambi imwimwe vyitwa ko iba ikenewe gusumba iyindi mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyo iba yategekanije na cane cane ivyo abanyagihugu bakera imbere ya vyose nk’igisata c’indero,igisata c’amagara y’abantu n’ibindi.

Nk’uko uyo arongoye PARCEM yabisiguye,igihugu c’Uburundi kirafise ubutunzi butari buke bwoshobora kwikorako kugira gishobore kwisununura mu butunzi,none icoba kibuze n’igiki?

Ico iryo shirahamwe rinegura kandi nuko ata cegeranyo cigera gisohoka kugira uko amafaranga aba yakoze mu mwaka bimenyekane.

Naho biruko Reta y’Uburundi iri ku kivi kuko kuva mu mwaka wa 2015 habaye indyane za poritike zatumye ibihugu vyinshi bifasha Uburundi bigitera akagere,Reta igerageza gukora ibishoboka vyose kugira ibintu nyamukuru bikenewe bishobore gukorwa gikoresheje uburyo buvuye mu gihugu hagati.

Mu gihugu c’Uburundi 75 kw’ijana kw’abantu bagizwe n’urwaruka kandi benshi muribo nta kazi bafise ivyo bituma igihugu kitisununura kuko abategerezwa gukora bafise inguvu batari ku kivi.