OLUCOME yerekanye ko umunyagihugu azotozwa amafaranga incuro 4 mu ntererano y’amatora yo mu mwaka wa 2020

0

Ishirahamwe ryishinze kugwanya igiturire no gusesagura amatungo ya Reta Olucome ryamenyesheje ko umuyangihugu azotozwa intererano y’amatora incuro 4.

Mw’ikete ry’iryo shirahamwe ryateweko umukono n’umukuru wayo,Gbariel RUFYIRI arirongoye ahikiriza ko incuro ya mbere umunyagihugu azotozwa amafaranga ica mu gutanga amakori n’amatagisi,iya kabiri igaca mu gukatwa amafaranga ku mushahara , gutanga amafaranga basabwa n’ubushikiranganji butandukanye hamwe n’amafaranga umwana akwije imyaka yo gutora atangirwa n’umuvyeyi wiwe.

Gabriel RUFYIRI muriryo kete yandikiye umukuru w’inama nshingamateka Pascal NYABENDA amusaba gutegeka Reta y’Uburundi kugira itegeko nshikiranganji ryo ku wa 11 Kigarama 2017 ryerekeye guterera amatora rikurweho.

Iryo shirahamwe ribandanya rishikiriza ko amategeko yerekana kw’ intererano isabwa abanyihugu mu gihe habaye ikiza mu gihugu.

OLUCOME isigura ibiriko bikorwa ubu biciye kubiri n’amategeko y’ibwirizwa shingiro bica vyerekan ko abanyagihugu bariko baribwa amafaramga yabo.

Ishirahamwe OLUCOME rimaze gutanga impanuro nyinshi zitandukanye kuvyerekeye uko ubutunzi bw’igihugu na cane cane ibijanye n’igiturire hamwe n’abasesagura amatungo ya Reta vyimonogoza mu gihugu ariko ntabwo vyumvirwa.

Hari uwokwitega ko ivyo yasavye umukuru w’inama nshingamateka bizokorwa?? Reka turindire ikizokwirikira!