OLUCOME Ivuga ko Kurya Ibiturire ‘Vyabaye ndanse kandi ata jambo rivugwa’.

0

Ishirahamwe ryishinze kugwanya ibiturire mu Burundi OLUCOME, ryamenyesheje uyu musi wa 31 Rusama 2018 ko ‘rihagaritswe umutima no kurya ibiturire kwabaye ndanse mu nzego z’igihugu, mbere abategetsi ntibagire n’ijambo bavuga’.

OLUCOME iragaruka nk’akarorero ku bantu biha uburenganzira bakubaka ku nkengera z’ikiyaga Tanganyika kandi ivyo bibanza biba vyarabujijwe na leta y’Uburundi( zones tampons), ariko kubera ko baba batanze akanoti maze bakiyubakira ukuri kwamye, kandi ingaruka zitabura kwibonekeza.

OLUCOME ikaba yagarutse ku kurya igiturire vyimonogoje cane mu gutanga amasoko mu bantu babanza gusabwa amafaranga, ayo benshi bita commission, kugira ngo bashobore kwumvirwa nabo bajejwe gutanga amasoko, mbere bamwe mu banyagihugu batanga iyo commmission bagahomberamwo n’utwo batanze.

https://twitter.com/olucome_burundi/status/1002130666543296512

OLUOME ikamenyesha ko naho umukuru w’igihugu yamenyesheje ko “ibisaka vy’imbwa vyahiye” ku barya ibiturire, hamwe na “Tolerance zero” ku barya ibiturire ata na kimwe vyamaze ku bijanye no gutuza igiturire mu Burundi.

OLUCOME ikaba yasavye ko nyabuna Itegeko rijanye no kurwanya ibiturire mu Burundi ryosubirwamwo kugira igiturire cimonogoje mu nzego nka zose z’igihugu gituzwe.