Thursday, December 1, 2022
HomeNewsLeta y'uburundi yemeza ko imfashanyo z'umuryango w'ubumwe bwa buraya atarizo yitezeko urukiza.

Leta y’uburundi yemeza ko imfashanyo z’umuryango w’ubumwe bwa buraya atarizo yitezeko urukiza.

Imfashanyo z’umuryango w’ubumwe bwa buraya  ku burundi  ngo sizo igihugu c’uburundi gihanzeko amaso  kugira gishobore kubaho. Vyashikirijwe n’umushikiranganji ajejwe imigenderanire n’uburundi n’ayandi makungu hari mu gihe we n’abaserukira uwo muryango wa buraya  bariteguriye hamwe umusi witiriwe uwo gufashanya  hagati y’uburundi  n’ibindi bihugu vya buraya.Image

Umushikiranganji Albert Shingiro yabwiye abamenyeshamakuru kubona imfashanyo itaraboneka inyuma yaho ivyo bihugu bikuriyeko ibihano ku burundi ata mutsi wishe ibere. Kubwa Shingiro, ngo igihambaye nuko abarundi ubwabo borwiza umwimbu.

Albert Shingiro ati :«Twebwe twibaza ko dutegerezwa kwigaburira tutaravye ibiri mu mahanga. Tubwirizwa gukora tugwize umwimbu , dukore turonke amahera maze tugure ivyo dukeneye bindi biva mu mahanga. Mugabo rero, hagize ico bavuga bati bagombe bahe uburundi ku bijanye n’amafaranga  ivyo nokwita «bonus» muga ntitubishira imbere»

Bamwe n’abandi bakaba banegura iyo mvugo y’umushikiranganji Albert Shingiro kuko babona ko ari nko kushinyagurira abarundi basanzwe bari mu bukene butagira izina iki gihe. Kubwabo, ngo Icari kuba ciza nuko umushikiranganji Albert Shingiro yari guha agaciro kw’izo mfashanyo ni mu gihe igihugu kiri mu bukene budasanzwe bw’amafaranga y’agaciro ndetse n’abarundi bakaza biruhutsa kw’ibura n’iduga ry’ibidandazwa vyankenerwa .

 

Must Read