Ishirahamwe PARCEM ryahagaritswe

0

Ivyo biboneka mu ngingo yafashwe kur’uyu wa mbere n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu. Hakaba handitse ishirahamwe PARCEM rihagaritswe mu bikorwa ryahora rirangurira mu gihugu c’Uburundi.

Iryo shirahamwe ryahora rivuga ko riharanira guhindura ingendo kugira Uburundi bushobore gutera imbere m’uvy’ubutunzi. Rikaba muri kino gihe ryari ryatanguje isekeza ryitiriye ‘’ Ukuri ku biduhanze’. PARCEM rero ikaba yagirizwa kwonona isura y’Uburundi mu makungu mu ntumbero yo guhungabanya amahoro n’umutekano.

Ku bwa Gabriel Rufyiri, atwara Olucome, nawene ishirahamwe ryiwe ritagikorera ahabona  avuga ko ariyindi ntambwe ishitsweko mu guhonyanga umwidegemvyo wo gushikiriza ivyiyumviro. PARCEM rikaba riri mu mashirahamwe make yarasigaye ategereye ubutegetsi yakorera m’Uburundi.