IRIN: ‘Ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa-Shingiro rishobora Kwunyura Ibintu mu Burundi.’

0

Mu mwihwezo wakozwe n’ikigo IRIN, kiragaraza impungenge zaco ku kuntu ingorane ziro mu Burundi zarekeranywe zidatorewe umuti zishobora gutuma ibintu vyunyuka. IRIN irashira ahabona ko umugambi wo guhinyanyura Ibwirizwa shingiro uzotuma Petero Nkurunziza aguma ku butegetsi gushika mu 2034 bizokwunyura n’ivyari bisanzwe bihuha.

Lewis Mudge, umushakashatsi muri Human Rights Watch, yamenyesheje ko Abarundi bazobandanya bahunga kugeza ikibazo c’Uburundi gitorerwe umuti. ” Uko ibintu vyifashe mu Burundi birateye ubwoba, na cane cane ko ingorane zihanze Abarundi zihagaze kuri politike…biragoye kuvuga uko izi ngorane zizohera…ariko hatabaye uko izi ngorane zitorerwa umuti…nibaza ko dushobora kubona mbere n’abandi Barundi bahunga igihugu, ibishobora kugira ingaruka zinaka mbi ku bihugu bibanyi n’Uburundi”.

IRIN irabandanya yerekana ko ingaruka mbi zibonekeza cane mu Burumdi kubera ko imfashanyo zahora ziva hanze y’Uburundi zagabanutse gushika ku ‘bice 72 kw’ijana, ibica bituma hashobora kuba ingorane z’ukubura amazi meza navyo bigatuma haduka ingwara z’ibiza’.

IRIN yerekana ko ibiganiro bihuza Abarundi bihagarariwe na Afrika y’Ubuseruko ataco vyashitseko kinini kubera Leta y’i Bujumbura itashizemwo ugushaka gukwiye. ” Ubuhuza bw’ibiganiro buracerekana ko hari ibitagenda neza kandi ko ata kirashikwako kinini…Intwaro ya Pierre Nkurunziza yerekanye ukudashaka gukwiye ku bijanye no gutorera umuti ikibazo c’Uburundi”, niko Umugwi w’i Pretoria, Institute for Security Studies, werekanye muri iyi ndwi.