Ikivuko ca Rumonge kirashobora guhagarikwa vuba biturutse kw’igwirirana ry’amazi ya Tanganyika.

0
Mu Rumonge Inzu zahora zibikwamwo ibidandazwa vyinjiye mu Burundi biciye ku kivuko c’ubudandaji ca Rumonge zashikiriwe n’imyuzurira y’ikiyaga Tanganyika.
Abadandaza basaba ko ico kibazo gitora umuti kugira ngo bikunde ibidandazwa vyinjiye bironke aho bishikira.
Agrippine Nduwimana arongoye ico kivuko avuga ko hari umwizero ko inzego zimukurira zimaze guturwa ico kibazo zigiye karaba ikiba kirakorwa.
Aho ni mu gihe ikivuko ca Bujumbura naco kigeramiwe n’igwirirana ry’ayo mazi, kuburyo atagikozwe ibivuko vyose vyohagarara biturutse kur’iyo mvo.
Mwiki gihe twumva igwirirana ry’amazi y’ikiyaga Tanganyika ibimaze kwononekara si bike ariko munzego z’igihugu zijejwe gukinga ibiza n’isibe ho bavuga ko bariko barakora ibishoboka vyose ngo bakingire igihugu n’abene gihugu.