Ico umukuru w’igihugu avuga ku rucanco rwa Covid-19, udusandugu tw’ivyiyumviro, urupfu rwa Buyoya

0

Mu kiganiro umukuru w’igihugu yaremesheje n’abanyagihugu mu ntara ya Ngozi, umukuru w’igihugu, Ndayishimiye Evariste yavuze ibitari bike ariko reka tugaruka kuri bimwe bihambaye cane.

Ica mbere yabajijwe ko nimba iguhugu c’Uburundi kizokwemera ko mu Burundi hinjira urucanco rwa Coronavirus. Mu nyishu yatanze, umukuru w’igihugu akaba asa nuwemeye kandi atemeye ivy’urwo rucanco ko ruza mu Burundi.

“Ku bijanye n’urucanco rwa Coronavirus, reka turindire turabe ko inguvu turiko turakoresha mu kurwanya Corona muri wa mugambi wa Ndakira, Sinandura, kandi sinandukiza abandi aho uzogera…kuko igihugi c’Uburundi atarico gihugu kibangamiwe cane gose gusumba”, niko Ndayishimiye yavuze.

 

Ku bijanye n’udusandugu twashizweho kuva Ndayishimiye agiye ku butegetsi kugira ngo abanyagihugu baze baravuga abategetsi bitwara nabi mu gusesagura ubutunzi, Ndayishimiye yavuze ko ubwo busandugu bukora cane kuko ama raporo arayaraonka.

Umukuru w’igihugu akaba yavuze mbere ko hagiye kujaho uburyo buzotuma umunyagihugu arungika ubutumwa bwanditse cane mbere bw’amajwi ku nomero izotuma ivyo abanyagihugu basaba bishikira umukuru w’igihugu vyoroshe.

Ku bijanye no ku rupfu rwa Petero Buyoya yahoze arongoye Uburundi aheruka gupfa, Ndayishimiye yabajijwe nimba koko Uburundi bwari kwemera ko ibisigarira vya Buyoya bitahukanwa mu Burundi.

Ndayishimiye akaba yavuze ko we nyene yivuganiye n’umuryango wa Petero Buyoya ku bijanye no gufuba uwo yahoze arongoye Uburundi.

Ndayishimiye yishuye umuryango wa Buyoya ko umurundi wese afise uburenganzira bwo guhambwa mu gihugu c’amavukiro, ariko ko yatangaye asanze umuryango wateguye ko ahambwa mu gihugu co hanze y’Uburundi arico Mali.