Ibiro bishasha vy’Umukuru w’igihugu ntibiratangura gukorerwamwo

0

Kw’igenekerezo rya 14 niho igihugu c’Ubuchinwa cashikiriza igihugu c’Uburundi ingoro nshasha izokoreramwo Umukuru w’Igihugu n’ivyegera vyiwe bibiri n’abahanuzi bakuru bakuru na batobato. Ariko gushika ubu iyo ngoro iri muri commune Ntahangwa ntiratangura gukora neza kumvo z’umutekano wico kibanza ukiriko uritegurirwa gucungerwa neza.

Ivyo bikava kw’ibarabara numero ya mbere ry’igihugu rica haruguru yiyo ngoro bivurwa ko rizoca ryugarwa canke hakagabanywa umurindi w’imiduga uricako. Iryo barabara rikaba rishika i Bugarama imbere yo kwigaburamwo ibarabara rija mu ntara ya Ngozi irindi rikaja mu ntara ya Gitega.

Mu bushikiringanji bw’ibikorwa vya Leta bamenyesha ko ivyigwa vyo gucisha imiduga mitomito na mini mini vyakozwe. Abunguruza abantu n’ibintu bakazohora baca mu ntara ya Bubanza no muri zone  Cibitoke kw’ibarabara ririgabura na quartier Mutakura. Murubwo bushikiranganji bw’ibikorwa vya Leta bakamenyesha ko ibikorwa vyo gusubiramwo aya mabarabara bizosaba uburyo bwinshi hamwe no guha imizibukiro abenegihugu bazoba bimuwe mu matongo yabo. Ubwo bushikiranganji bukamenyesha ko bwituye ubushikiranganji bw’ikigega ca leta kugira ubwo buryo buboneke.