HCR: ‘Impunzi z’Abarundi zisa n’izibagiwe…’

0

Mu gihe hasa nahibonekeza ubukene bw’imfashanyo ku mpunzi z’Abarundi zahunze igihugu c’Uburundi kuva mu mwaka wa 2015, Ishirahamwe ryitaho ikibazo c’impunzi kw’isi, HCR, ntirisiba kwama ritera akamo ko ‘ikibazo c’impunzi z’Abarundi gisa n’icibagiwe, kandi ko ingaruka mbi ziriko kwibonekeza’.

Mu makuru HCR ishira ahanona, herekana ko n’imiburiburi hakenwe amafaranga ashika ku miliyoni 391 y’amadolari y’Abanyamerika( hafi imiliyaridi 1000 mu mafaranga y’Amarundi) kugira ngo ikibazo c’impunzi z’abarundi citabweho mu buryo bushitse’.

Naho hama habaye impari ku bijanye n’ibitigiri vy’impunzi z’Abarundi ziri hanze y’Uburundi nka Tanzaniya, Uganda, Urwanda, kenya n’ahandi, HCR iracerekana ko hari impunzi z’abarundi bashika ku 431 632 bari hanze y’igihugu c’Uburundi.

HCR ikamenyesha kandi ko uburyo bw’amafaranfga yari akenewe mu ‘mwaka wa 2017 yabonetse gushika ibice 21% gusa, mu gihe muri uyu mwaka wa 2018 naho, HCR imenyesha ko amafaranga akenewe kugira impunzi z’Abarundi zifashwe amaze kuboneka gushika ku bice 6% gusa’.

Catherine Wiesner, uumuhuzabikorwa muri HCR ku kibazo c’impunzi z’Abarundi amenyesha ko ata gikozwe, amazi ashobora kurenga inkombe. “Impunzi z’Abarundi ziriko ziribagirwa. Isi yose irakwiye kuva hasi igafasha mu maguru masha zino mpunzi hamwe n’ibihugu bibahaye indaro”.