Hagiye gushirwako itegeko ryo kuvyara ku rugero mu Burundi.

0

Abashingamateka baratumiye abaserukira leta y’Uburundi ejo ku musi wa kane kugira bige ku bijanye nuko hoshirwaho itegeko ryo gutegeka abubaka izabo kugira bavyare ku rugero.

Abashingamateka basanze iyo ngingo ari nkenerwa kugira hagabanywe imvaro mu Burundi kandi ubutaka bw’Uburundi nabwo butaguka.

Inyuma yuwo mubonanao n’abategetsi baserukiye Leta y’Uburundi, vyaragaragaye ko ‘ukuvyara ku rugero(planning familial) bikenwe’.

“Kugira hagabanywe irindimuka ridasanzwe ry’abanyagihugu b’Uburundi, intumwa za leta y’Uburundi zikaba zaravyuye ikibazo co mu Burundi kivuga ko ‘abana ari umuhezagiro hamwe n’ubutunzi mu muryango’, maze bikagaragara ko ukwigisha abanyagihugu ku bijanye n’ukuvyara ku rugero ari ntahara”, niko Inama Nshingamateka yaciye imenyesha.

Mu Buruundi hakaba hari abanyagaihugu ubu boba barenga imiliyoni 11 hisunzwe ibiharuro bishirwa ahabona.

Mwe mubona iryo tegeko rije hageze? Canke ‘abana mu muryango ni ubutunzi n’umuhezagiro’?