Burundi:Ekleziya Gatolika yashize ahabona ‘Impinduro nshasha’ y’Igisabisho ca ‘Dawe wa Twese’.

0

Igisabisho ca Dawe wa Twese kiboneka muri Bibiliya mu gitabu ca Matayo ikigabane ca gatandatu, kiramaze imisi itari mike gikoresha n’abantu benshi kandi kikaba kimenyerewe cane gukoreshwa ibinjana n’ibindi. Ariko rero hari amajambo ari muri ico gisabisho bigaragara ko ishengero katolika kw’isi rishaka ko yohindurwa.

Amajambo aboneka muri Matayo 6 umurongo wa 13 ayavuga ati: “Ntutujane mu kigeragezo” aramaze kuvugwako vyinshi n’umwungere mukuru wa EKleziya Katolika, Papa Francis, ko yohindurwa akabaNtutureke tuje mu kigeragezo”.

Musenyeri Joachim Ntahondereye

Mu rwandiko rwasohowe ejo itariki 4 ndamukiza 2018 n’idini rya Ekleziya Katolika mu Burundi, rongera rusinywa na Musenyeri Joachim Ntahondereye,rwarashize ahabona impinduro nshasha ihuje n’uko Papa Francis yavyipfuje maze impinduro yahora ivuga ngo “ntutujane mu kigeragezo” ikaba yasubiriwe na “Ntutureke tuje mu kigeragezo”.

Iryo tangazo rya Ekleziya Katolika y’Uburundi rikaba rimenyesha ko iyo mpinduro nshahsa izotangura kuja mu ngiro no gukoreshwa kuva itariki 1 Rusama 2018.

Ariko rero, bamwe bamwe barafise amakenga ukuntu uwo murongo umaze ibinjana bishika 21 utari bwahindurwe. Abandi bumira cane kuvyo Bibiliya ivuga bakavuga ngo “ntiwongereko canke ngo ukure ku vyanditswe” muri Bibiliya.