Amabanga Mashasha ya Jean De Dieu Mutabazi.

0

Uwahora ari umuyobozi w’ikigo co guteza imbere igiterwa c’ikawa mu Burundi ARFIC(Autorite de Regulation de la Filiere du Cafe),Jean De Dieu MUTABAZI yagenywe n’umukuru w’igihugu c’Uburundi ngo abe umukuru w’umurwi ujejwe gukinga no kurwanya ihonyabwoko, amabi yo mu ntambara hamwe n’ayandi mabi ajanye no gusinzikariza agateka ka zina muntu

Itegeko rigena abagize uyo murwi ryashizweko umukono n’umukuru w’igihugu kw’igenekerezo rya 29 Kigarama umwaka uheze wa 2017, nkuko biri muriryo tegeko uwagenywe kuba icegera c’uyo murwi n’uwitwa Joseph SINABWITEYE naho Emerance BUCUMI agenwa kuba umunyamabanga mukuru w’uyo murwi.

Bimwe mu bikorwa uyo murwi uzoba ujejwe ni bijanye no ukwerekana ivyokorwa kugira ihonyabwoko ntirizobe mu Burundi, gufasha kw’ihobwako ryoba ryarabaye muri kahise mu gikorwa co kugarukira ku bakozweko naryo.

Ibindi bikorwa uyo murwi uzoba ujejwe n’ugutanga ivyiyumviro hamwe ni vyokorwa kugira ivyaha vy’ihonyabwoko hamwe n’ivyo mu ntambara bigwanywe.

Jean De Dieu MUTABAZI yatowe kurongora uyo murwi asanzwe ari umukuru w’umugambwe RADEBU,umwe mu migambwe bivugwako uri hafi y’umugambwe uri k’ubutegetsi CNDD FDD.