Abatavuga rumwe na Leta y’Uburundi barungitse ingabisho kwa Museveni.

0

Abatavuga rumwe na Leta y’Uburundi barungitse ingabisho mu rwandiko barungikiye Museveni, uwusanzwe atwara Uganda akongera agahagararira EAC, kugira ico akoze ‘mu maguru masha’ kugira ngo hirindwi ko amaraso aseseka kandi mu Burundi.

Muri urwo rwandiko baragaruka ku kuntu leta y’Uburundi yabandanije yanka utwigoro utwo ari twose two kugarukana ituze mu Burundi.

Abo batavuga rumwe na leta y’Ubururundi bakameneysha ko ukuntu leta y’Uburundi yahisemwo ‘guhamba’ amasezerano ya Arusha ari nko ‘gutangaza intambara ku banyagihugu’.

Abo batavuga rumwe bakaba bamenyesha ko ukwo ‘gutangaza intamabara ku banyagihugu bizotuma Uburundi busubira kuja mu ndyane buhitiyemwo.

Ariko leta y’Uburundi ibandanya ihakana ivyo vyose ko mu Burundi hari umutekano wose ko atakabi kimirije kuhaba.