ˮNta muntu numwe aranyuruzwa hanyuma ngo ntaboneke, uwutaraboneka aracaronderwa ‟P.Nkurikiye.

0

Ubushikiranganji bw-intwaro yo hagati mu gihugu,iterambere rusangi n-umutekano burahakana ko ata muntu aranyuruzwa hanyuma ngo aburwe irengero mu gihe abiwe bituye inzego z-umutekano hamwe n-iz-ubutungane. Bikaba vyashikirijwe n-umuvugizi w-ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye hari kuwa gatanu w-indwi iheze mu ntara ya Karuzi  mu kiganiro c-abavugizi b-inzego zitandukanye za Leta.Image

Ariko yishura umumenyeshamakuru yaramubajije kw-ico kibazo c-abantu banyuruzwa mu nyuma bakaburwa irengero, Pierre Nkurikiye yishuye uku:

ˮIyaba twariko tuvuga duhana naca ndamubaza nti uvuga bande na bande? Ico nomenyesha nuko iyo mu kibano hagize umuntu abura, dusaba bene we canke abamuzi canke ababa babonye ibibaye guca bitura inzego kugira bafashanye kurondera. Aha urwego rwa mbere baca bitura ni abajejwe intwaro hama batituye abo barashobora guca bitura bamwe bari muri ya mirwi ihurikiwemwo umutekano uhirikiyemwo na bose , barya na bone barashobora gufasha canke bakitura ubutungane canke bakitura inyamiramabi . Uwo wese yoba yarabuze umuntu akaba yituye izo nzego ndiko ndavuga uwo muntu yararondewe araboneka canke aracariko araronderwa‟

Abasanzwe bakwirikirana ibibera mu Burundi  bumvise izo nsiguro zatanzwe n-umuvugizi w-ubushikiranganji bw-umutekano babona ko habaye gukwepa ikibazo nyamukuru yabajijwe kuko  ata misi ikicijana ata bantu babuzwe irengero babanje kunyuruzwa. Abari kw-isonga y-ico caha akaba ari abakozi bo mw-iperereza hamwe nabo m-urwaruka rw-imbonerakure rwegamiye umugambwe CNDD-FDD, nkuko vyama vyashikirijwe mu vyegeranyo bitari bike vy-amashirahamwe mpuzamakungu harimwo na ONU.