ˮAmahera y-agaciro ntayahari mu gihugu kubera umwimbu muke‟ (Ubushikiranganji bw-ikigega ca Leta)

0

Ubushikiranganji bw-ikigega ca Leta busigura ko ata mahera y-agaciro ahari kubera ko umwimbu ari muke cane mu gihugu c-uburundi. Vyashikirijwe na Larissa Dushime umuvugizi w-ubwo bushikiranganji  hari  kuri uyu wa gatanu ku murwa mukuru w-intara ya Karuzi mu kiganiro c-abavugizi b-inzego za Leta zitandukanye.Image

ˮAmahera y-agaciro  ntayari mu gihugu kubera umwimbu muke. Mugihe ata mwimbu ukwiye nt-amahera mvamakungu ariko araboneka vuba‟ Niko Larrissa Dushime yasiguye.

Tubamenyeshe ko ibura ry-amahera y-agaciro benshi bita ˮdevises‟  rimaze igihe ryibonekeza mu gihugu, bigatuma haba ihungabana ry-ubuzima bw-igihugu aha twovuga nk-ikena canke izimba ry-ibidandazwa bimwe bimwe birangurwa mu mahanga bigakenera ayo mahera y-agaciro mukuja kubirangura. Akarorero: Ibura ry-ibitoro riza riribonekeza, ikena ry-ibinyobwa bimwe bimwe vya Brarudi, isukare, hamwe n-ibindi. Ntitwokwibagira kandi nk-abasanzwe bakunda gufata ingendo mu mahanga kumvo zabo  zitandukanye nk-abaja kuramukanya, abaja kwiga hamwe n-abaja kwivuza ko nabone bakenera cane ayo mafaranga mva makungu.