Saturday, January 28, 2023
HomeNewsPerezida Ndayishimiye ashaka ko Abasirikare n’abapolisi nabo bongerwa imishahara muri ya politike...

Perezida Ndayishimiye ashaka ko Abasirikare n’abapolisi nabo bongerwa imishahara muri ya politike nshasha y’imishahara.

Mu ntumbero yo gutera integer abasirikare n’abapolisi ndetse no kugira ngo urwaruka ruhurumbire ku bwinshi igisoda n’igipolisi , Umukuru w’igihugu c’uburundi asaba ko muri ya politike nshasha y’imishahara hatokwisungwa gusa impapuro z’umutsindo , nyabuna harabwe n’impapuro bahawe igihe bava kwiga ishure ry’ubuhinga rya gisirikare canke rya gipolisi. Perezida Ndayishimiye yabitangaje kuri uyu wa gatanu igihe inzego zo kwivuna abansi n’iz’umutekano zariko zimwipfuriza umwaka mushasha wa 2023.

Perezida Ndayishimiye yagize ati : ″Iyo namwe mufise imyidodombo, abenegihugu baracika imvutu, ivyo ndabivuze maze imisi nsuzuma igituma urwaruka rutagihurumbira kuja mu nzego z’umutekano. Ubwo muraciga? Nico gituma mutegerezwa kuraba ibintu vyose bituma abahora bahurumbira izo nzego umengo inkokora zacitse‟

Umukuru w’igihugu c’uburundi abona ko ivyo abasirikare n’abapolisi bavuga ko barenganijwe mu guhembwa intica ntikize bitahuritse.
″Nico gituma naciye nsubira nza kuraba rirya tegeko, ndariraba , irya politike y’imishahara nca nsanga ivyo bavuga na mwebwe mwobikorerako kurya n’abandi bakozi babonamwo akarusho n’abajejwe umutekano bizoba ukwo nyene ‟ Niko Varisito Ndayishimiye abandanya avuga.

Uwo arongoye Uburundi abona kandi ko impapuro zihabwa abasirikare n’abapolisi iyo bahejeje ishure rry’ubuhinga rya gisirikare canke rya gipolisi na zone zorabwa zikigirwa hamwe n’izindi mpapuro z’umutsindo z’abakozi ba Leta. Ndayishimiye abivuga uku : ″Ndabahaye akarorero kamwe gusa, urupapuro rw’umutsindo n’uburambe mu kazi , hariho ico twama twirengagiza yaba umusirikare mutoya canke umupolisi mutoya, yaba ibisongerezi, yaba intwazangabo zirafise urupapuro rw’umutsindo iyo bahejeje arya mashure basabwa kugira baje mu gisirikare canke mu gipolisi , mwese murabizi ko baca baja kwiga ishure ry’ubuhinga rya gisirikare canke rya gipolisi. None avuyeyo atahana urupapuro rwitwa gute? Urwo rupapuro rero murumva ko ruca rumuha agaciro. Ni ukumenya ingene turupima n’izindi mpapuro z’abo bandi bakozi ba Leta… Twarabivuze nta mwana n’ikinono‟.

Tubamenyeshe ko Abasirikare n’abapolisi bato bato bama bidoze ko bahembwa umushahara w’intica ntikize kandi ubuzima buguma bubandanya kuzimba mu gihugu c’uburundi ndetse ari nabo bakora akazi kadasanzwe ko gucungero imbibe n’umutekano vy’igihugu c’uburundi .

Must Read

“ko wabuze ico ukora reka tukuyoze birya bicafu ube urakora ivyo”...

0
Abashomeri baja hagati mu gisagara ca Bujumbura ataco baba bariko barahakorera bagiye kubahagurukira . Bivurwa n’umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca aho agirako atomora mu...