Waruzi ko hari ivyo utamenye ko rupfu rw’umuganwa Rudoviko RWAGASORE?

0

Umurwi ushigikiye igaruka ry’intwaro ya cami mu Burundi (Ligue Monarchiste au Burundi) umenyesha ko hari ibitavuzwe inyuma y’igandagurwa ry’umuganwa Ludoviko Rwagasore, ku bijanye n’umuryango wiwe yasize. Ligue Monarchiste au Burundi imenyesha iti : “Birababaje kubona uwo muryango w’incungu y’ukwikukira kw’Uburundi wazimanganye nk’ifu y’imijira kumwe biharawe kuvugwa mur’iki gihe, abarundi birirwa barapfa imiryango ikicwa ikazimanganywa izuba ryaka”

Umuganwa Rwagasore nawe bamukurikije abana biwe babiri bapfuye bakiri inzoya.
Umupfasoni wiwe Marie-Rose Ntamikevyo yitavye Imana mu 1973 ari mu bukene butagira izina kandi Umugabo wiwe Umuganwa Rwagasore yasize amatungo yari gushobora kumutunga.

pice

N’ubu ntawuzi aho imva y’uwo mupfasoni w’incungu y’ukwikukira kw’Uburundi iri!!

1. Umupfasoni Marie-Rose Ntamikevyo yaribarutse ibibondo bibiri n’ incungu y’ukwikukira kw’Uburundi, Umuganwa Ludoviko Rwagasore. Uyo mupfasoni yapfanye intuntu ku mutima kubona apfakazwa hanyuma ata n’imyaka ibiri irenze agahekurwa ibibondo vyiwe bibiri ntihabe n’inkurikizi.

2. Umupfasoni Marie-Rose Ntamikevyo yitavye Imana mu 1973.
Imyaka cumi n’ibiri yose yarapfakaye ntiyashikirijwe ibisigi vy’umugabo wiwe, Umuganwa Ludoviko Rwagasore.

3. Imva y’umupfasoni Rose Ntamikevyo ikwiye kurondegwa kugira ashinguranwe iteka.

Barayamaze bati: “Nta ndagukunda akwankira umwana”. Nta ntwaro n’imwe, kuva intwaro y’ubwami itembagajwe yigeze ikunda Umuganwa Rwagasore. Bamye bamuririmba ivy’agahemo, cane cane ku Ntwaro z’umugambwe umwe rudende wa Uprona wiyitirira Rwagasore. Ubu ho muribonera ko ata Uprona ya Rwagasore ikiri ho. Abarundi benshi bavuga ko Uprona y’ukuri yajanye na Rwagasore.

cepi

4. Nyina wa Rwagasore, umwamikazi KANYONGA, nawe nyene ivyiwe n’agafukamunwa. Yitavye Imana asavye indaro kuri Home Saint KIZITO.
Ndetse kuba batamuhaye aho akika umusaya, UPRONA nta n’isandugu yo kumuhamba yaterereye!

Sewabo, Umuganwa Ignace Kamatari, Mwene wabo na Se, Umwami Mwambutsa IV, nawe nyene yapfuye agandaguwe mu 1964.

Mwenewabo na Rwagasore , Umwami Ntare V Karoli NDIZEYE, yishwe bunyamaswa ataco azira itariki 29/04/1972, atabwa nk’umwavu kandi yaracungerewe n’aba JRR biyitirira Rwagasore. Gushika n’ubu turacarondeza iyo bamutaye. Igandagurwa ry’Umwami Ntare V ryakurikijwe n’ubwicanyi bw’agahomerabunwa, aho abarundi isinzi bishwe bahorwa ubwoko bwabo.

Se wiwe Mwambutsa IV Bangiricenge, yaratewe ku Kirimba ciwe itariki 18/10/1965, arangazwa, agwa mu mahanga (Suisse). Yitavye Imana itariki 27/04/1977. Yarazuwe kw’itariki 12/05/2012, bidaciye mu mategeko kandi hatubahirijwe testament yiwe, none kubera impari zihari, amaze imyaka 4 irenga ari hejuru y’isi!
Kubona abubahutse bakazura uwo Abarundi bose bita SEBARUNDI, akabuzwa amahoro y’abitavye Imana, birashoboka ko imivumo yiwe iriko iradukurikirana!

Rwagasore yogaruka ubu sinzi ingene Abarundi twokwisigura!

Ariko cane cane sinzi ingene iyo (izo) Uprona imuhayagiza ivy’agahemo yokwisigura!!!

Kugira Abarundi tuganire dusubize hamwe, tugiranire ikigongwe kuvyabaye, dukwiye kuvugana ukuri ingene ubwicanyi, amacakubiri n’ikinyoma kinyomoje kuri kahise k’Uburundi vyakurikiye kuva incungu y’ukwikukira kw’Uburundi, Umuganwa Ludoviko Rwagasore agandaguwe gushika uno munsi.

gisc