Victoire Ingabire Avuga ko yiteguriye kubandanya urugamba.

0

Umwutavuga rumwe na Leta ya Paul Kagame mu gihugu c’Urwanda, kandi aheruka kurekurwa ku kigongwe c’umukuru w’igihugu c’Urwanda, Victoire Ingabire amenyesha ko ‘yIteguriye kugwana urugamba rwiwe kandi ko yiteguriye gusubira mu gasho gushika abandanye aburanira ukwishira n’ukiwizana hamwe n’agateka aka zina muntu mu Rwanda.

Leta ya Paul kagame mu Rwanda ikaba inengwa n’amakungu ko ukwishira n’ukwizana hamwe n’agateka ka zina muntu bihonyangwa cane n’iyo leta.

Mu nkuru y’ikinyamakuru The Guardian, victoire Ingabire akaba yamenyesheje ko ata bwoba na gato afise bwo gusubira mu gasho’.

Nararekuwe ubu singifunzwe, nditeguriye gutangura urugamba rushasha. Dushaka ko abanyarwanda bavugira hejuru ata bwoba. Iki nico tugiye gushimikako muri kazoza. Nimba gusaba ko haba umwidegemvyo mu bijanye no kuvuga hame no kuburanira agateka ka zina muntu arivyo vyotuma nsubira mu gasho, rero ndavyiteguriye”, niko Ingabire Victoire yamenyesheje.

Paul kagame akaba atanezerejwe n’uko kuntu Victoire Ingabire ariko aavyifatamwo inyuma yo kurekurwa, mbere akaba yaranagabishije ko ashobora kwongera kumuhagarika agafungwa.