URWANDA: Rugiye kuba urwambere muri Afrika mukuronka ikibuga c’indege DRONES.

0

URWANDA Rugiye kuba urwambere muri Afrika mukuronka ikibuga c’indege DRONES, Drones akaba ari indege Ntoya cane, zitagira uwo bita umupiloti azitwara “Umuntu agendesha izo ndege”  zo ntizigira umuntu ajindani kugira azereke aho zigwa ahubwo uwuzereka ahozija aba ari mu Bureau hanyuma akazerekeza aho ziribuje aho aba yicaye kukibuga cizo ndege nyene.

ddd rr

Izo Ndege zizokoreshwa mu gutwara imiti n’ibindi bintu bibayabaye bidafise ibiro vyinshi kuko zisanzwe ari utudege dutoduto ntitungana na vyabidege dusanzwe tumenyereye, ahani ngo zizoba zije gufasha mugushikana imiti haruguru mumisozi aho imiduga idashobora gushika.

Kuvyerekeye uburemere izo Ndege zishobora gutwara ngo ntizishobora kurenze ibiro 10 (10kg).

Ivyo bikorwa vyokubaka ivyo bibuga vya DRONES bizotangura neza na neza mumwaka wi 2016 birangire mu mwaka ine 4 bisigura ko bizorangira mu mwaka wi 2020.

Tworangiza tubamenyeshako Indege DRONES zisanzwe ziri mugihugu ca AMERICA aho basanzwe bo bazikoresha mukuzituma mu Ngwano.